Ge­zien de in­fra­struc­tuur en de marktwaarde van de hui­di­ge spe­lers­groep wordt de waar­de van Standard op min­stens 50 mil­joen eu­ro ge­schat

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Ook zou­den zij slechts 94 van de 99,8 pro­cent van de aan­de­len van Duchâ­te­let wil­len ko­pen. De rest blijft in Luik­se han­den. Dat Lu­ci­a­no’ D’Onof­rio zich weer zou in­ko­pen, wordt door de ge­we­zen ster­ke man van Standard weg­ge­wuifd. Zou, zou en nog eens zou, want Duchâ­te­let zelf ont­kent met klem. ‘Dat ver­haal is pu­re fan­ta­sie. En voor het ove­ri­ge is het onze po­li­tiek om geen com­men­taar te ge­ven’, zo zei de ver­mo­gen­de on­der­ne­mer. De Hong­kong­se in­ves­teer­ders scha­kel­den, nog vol­gens Sudpresse, Stép­ha­ne Di Ma­ria in, een bij de FIFA aan­ge­slo­ten spe­lers­ma­ke­laar die kan­toor houdt in Mo­na­co en als al­ge­meen ad­vi­seur op­treedt voor der­de­klas­ser Ver­viers. Die be­ves­tig­de noch ont­ken­de de be­rich­ten aan het pers­agent­schap Bel­ga, maar meld­de ‘ge­ïr­ri­teerd te zijn door de per­slek­ken’.

59 mil­joen eu­ro winst

Wat er ook van zij, de vraag is aan wel­ke prijs Duchâ­te­let zijn aan­de­len in Standard wil ver­ko­pen. Speed Me­dia zou be­reid 80 mil­joen neer te tel­len. In die prijs zit het aan­we­zi­ge spe­lers­ka­pi­taal, het Sta­de Mauri­ce Du­frasne (Scles­sin dus), het trai­nings­com­plex Acadé­mie Ro­bert Louis-Drey­fus én de door Duchâta­let aan­ge­koch­te gron­den rond Scles­sin. Als dat be­drag kan wor­den geind, zou Duchâ­te­let al­les­zins een ex­cel­len­te zaak doen. Hij kocht Standard in 2011 voor 41 mil­joen eu­ro. De­ze zo­mer keer­de hij zich­zelf al 20 mil­joen eu­ro aan di­vi­den­den uit. Bij een ver­koop aan 80 mil­joen eu­ro zou hij dus niet min­der dan 59 mil­joen eu­ro winst ma­ken. Op min­der dan drie jaar tijd. Zo ver is het voor­als­nog niet. Maar zelfs al klopt het be­drag niet, Duchâ­te­let kan zijn broek in prin­ci­pe niet scheu­ren bij een ver­koop. Ge­zien de in­fra­struc­tuur en de marktwaarde van de hui­di­ge spe­lers­groep wordt de waar­de van zijn club op min­stens 50 mil­joen eu­ro ge­schat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.