Bel­gi­sche bob­slee­vrou­wen spor­tief klaar voor olym­pisch sei­zoen maar fi­nan­ci­eel nog niet

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - HANS JA­COBS

Span­ky, hun nieu­we slee, doet het pri­ma. De in­zit­ten­den – stuur­vrouw Elf­je Wil­lem­sen en rem­ster Han­na Ma­ri­ën – zijn snel­ler en ster­ker dan ooit voor hun eer­ste wed­strijd, dit week­end in Cal­ga­ry. Al­leen: de tel­ler van de crowd­fun­ding staat voor­lo­pig op slechts 4.890 van de ver­hoop­te 25.000 eu­ro. ‘Er mag ze­ker nog wat bij. Nu is het weer even over­le­ven.’

Geen ki­ne

ria voor het Bel­gisch Olym­pisch Co­mi­té, rond­den ze vo­rig sei­zoen. Nu is het in de acht we­reld­be­kers pun­ten sprok­ke­len om hoog genoeg op de olym­pi­sche rang­lijst te staan: er is plaats voor 21 ploe­gen.

Wil­lem­sen: ‘Als we ons nor­ma­le ni­veau halen en geen uit­schui­vers ma­ken, mag dat geen pro­bleem zijn.’

Tot zo­ver het goe­de nieuws. Spor­tief zijn ze klaar, fi­nan­ci­eel nog niet. Een bob­slee­s­ei­zoen kost 350.000 eu­ro. Voor een wed­strijd­bob tel je ge­mid­deld 50.000 eu­ro neer, een oe­fen­af­da­ling kost 70 eu­ro per keer en wie wil bob­slee­ën op ni­veau, reist de we­reld rond. Nu te­ren de Bel­gi­an Bul­lets, hun bij­naam, wel op spon­sors, maar om ide­aal voor­be­reid te zijn, wil­den ze via crowd­fun­ding 25.000 eu­ro op­ha­len. Van­daag heb­ben ze... 4.890 eu­ro. Wil­lem­sen: ‘We had­den een beet­je pech dat schaat­ser Bart Swings en­ke­le da­gen voor ons met het­zelf­de idee op de prop- Wil­lem­sen: ‘ We heb­ben een set goe­de ij­zers op het oog. Maar de huur be­draagt 1.500 eu­ro en dat gaat nu even niet.’ Met een bud­get naar keu­ze had­den zelfs twee Bel­gi­sche teams de Spe­len kun­nen halen, zegt Wil­lem­sen. ‘ We had­den vo­rig jaar het po­ten­ti­eel voor twee olym­pi­sche teams, maar er was geen geld en dus moesten we een team la­ten val­len. Frus­tre­rend.’ Ge­luk­kig werkt Span­ky mee: de slee, ge­bouwd door hun nieu­we Let­se coach. ‘ Onze nieu­we slee vliegt, tot een hal­ve se­con­de snel­ler.’ Span­ky dus, vrij ver­taald: ie­mand op de bil­len klop­pen, bij wij­ze van straf of min­ne­ko­zing. ‘Het is de be­doe­ling dat onze slee het ijs mar­telt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.