Rijst­taart

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Pro­fi­ci­at, Mag­nus Carl­sen! Een week na­dat hij we­reld­kam­pi­oen schaken is ge­wor­den, viert de Noor van­daag zijn 23ste ver­jaar­dag. Carl­sen ver­sloeg in het In­di­a­se Chen­nai de 20 jaar ou­de­re ti­tel­ver­de­di­ger Vis­wa­nathan Anand met 6,5-3,5. ‘Een jon­gens­droom was dat niet’, zei de jon­ge we­reld­kam­pi­oen na af­loop. ‘Ik wil­de als kind voor­al schaken en ple­zier be­le­ven. Meer niet!’ Op zijn der­tien­de werd hij wel al groot­mees­ter. Carl­sen is de op één na jong­ste we­reld­kam­pi­oen ooit. Garri Kas­pa­rov was een paar maan­den jon­ger toen hij in 1985 Ana­to­li Karp­ov ont­troon­de. Kas­pa­rov maak­te la­ter naam door Deep Blue, de door IBM ont­wik­kel­de schaak­com­pu­ter, te ver­slaan en met zijn ac­ties te­gen Poe­tin in zijn stre­ven naar Het An­de­re Rus­land. Mag­nus Carl­sen, hij lijkt op een krui­sing van Ser­g­ei Bub­ka, Niels Al­bert, Lu­ca Bre­cel en The Hulk. Een ge­wo­ne jon­gen met een uit­ge­spro­ken on­der­kaak en de ogen diep in de kas­sen. Tus­sen zijn schaak­par­tij­en door speelt hij bas­ket­bal en voet­bal. Ze­ker niet we­reld­vreemd. Uit­ge­zakt in een kuip­ze­tel stond hij na de twee­kamp in Chen­nai heel rustig een in­ter­view­ster te woord. Op zijn lin­ker- en rech­ter­mouw kleef­den bad­ges van spon­sors. Ook het hemd on­der zijn kos­tuum­vest ver­toon­de lo­go’s van gul­le schen­kers. 1,1 mil­joen eu­ro le­vert zijn eer­ste we­reld­ti­tel hem op. Schaken als big bu­si­ness. Niets nieuw. De ge­ni­a­le gek Bob­by Fischer kreeg in 1992 al 3 mil­joen dol­lar voor een par­tij te­gen Bo­ris Spas­ski. Een wed­strijd die plaats­vond in het voor­ma­li­ge Joego­sla­vië. Om­dat er VNsanc­ties te­gen Joego­sla­vië gol­den, had de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring de match ver­bo­den. Fischer spuw­de toen voor de ca­me­ra’s op de brief waar­in het Sta­te De­part­ment hem de par­tij ver­bood. Hij won met 10-5. Vol­gens de le­gen­de vond de In­di­a­se wij­ze Sis­sa ben Dahir het schaakspel zo'n 1.500 jaar ge­le­den uit. Hij leer­de het ko­ning Shir­ham. Die was zo en­thou­si­ast dat hij de uit­vin­der rij­ke­lijk wil­de be­lo­nen. De slim­me Sis­sa zei: ‘Ma­jes­teit, geef me één graan­kor­rel om op het eer­ste vak­je te leg­gen, twee om op het twee­de vak­je te leg­gen, vier om op het derde vak­je te leg­gen, acht voor het vier­de vak­je en laat mij zo elk van de vie­ren­zes­tig vak­ken van het schaak­bord be­dek­ken.’ De ko­ning was stom­ver­baasd door de be­schei­den ver­goe­ding die hij vroeg, maar toen de hof­wis­kun­di­ge had be­cij­ferd om hoe­veel rijst­kor­rels het ging, ver­dween de ver­ba­zing. In to­taal zou­den ruim 18 tril­joen rijst­kor­rels no­dig zijn. Veel meer dan de he­le we­reld­pro­duc­tie bij el­kaar. Schaken, een spel voor slim­me men­sen. Van­mid­dag staat er ten hui­ze Carl­sen rijst­taart op de ta­fel om zijn ver­jaar­dag te vie­ren en als eer­be­toon aan Sis­sa. Het lijkt me niet meer dan nor­maal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.