Oz­on­the­ra­pie? 8 jaar ge­schorst, 12.000 eu­ro boe­te

Bel­gi­sche pri­meur voor Ne­der­land­se prof­wiel­ren­ner Ste­fan van Dijk

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - HANS JA­COBS

HET NIEUWS­BLAD

WEEK­END Voor­ma­lig Ne­der­lands kam­pi­oen Ste­fan van Dijk (37) stop­te en­ke­le we­ken ge­le­den met prof­wiel­ren­nen. Wat hij er niet bij ver­tel­de: de Bel­gi­sche do­ping­com­mis­sie schors­te hem acht jaar we­gens oz­on­the­ra­pie bij een Bel­gi­sche dok­ter. Hij is de eer­ste prof­ren­ner van der­ge­lijk ni­veau die in Bel­gië wordt ver­oor­deeld. ‘Om­dat hij geen werk­ge­ver meer vond’, zo ver­klaar­de Ste­fan van Dijk zijn af­scheid van het prof­wiel­ren­nen. De re­a­li­teit is ge­nu­an­ceer­der. Hij mag de ko­men­de acht jaar – voor een 37-ja­ri­ge prof is dat ein­de car­ri­è­re – niet meer koer­sen en moet een boe­te van 10.000 eu­ro en zijn pro­ces­kos­ten, zo’n 2.000 eu­ro, be­ta­len. De Bel­gi­sche do­ping­com­mis­sie heeft de Ne­der­land­se ex-wiel­ren­ner die in Bel­gi­sche loon­dienst reed, ge­schorst we­gens ozondo­ping. In 2011 ging Van Dijk, die toen bij de pro­con­ti­nen­ta­le wie­ler­ploeg Ve­ran­da’s Wil­lems reed, een tien­tal keer naar de Bel­gi­sche dok­ter Johan De Sae­de­leer voor oz­on­the­ra­pie. Niet om­dat hij zich wil­de dope­ren, zo be­weert hij. ‘Ik had toen de ziek­te van Pfeif­fer (klier­koorts, een vi­ra­le in­fec­tie die ver­moeid­heid ver­oor­zaakt, nvdr.). Die hin­der­de mij fel tij­dens de trai­nin­gen, er wa­ren op dat ogen­blik geen wed­strij­den. Ik heb geen oz­on­the­ra­pie ge­bruikt om snel­ler te fiet­sen, wel om snel­ler te ge­ne­zen.’ Die uit­leg over­tuigt het bonds­par­ket van de wie­ler­bond niet. ‘Het bloed is ge­ma­ni­pu­leerd. Het ei­gen bloed is af­ge­tapt, be­han­deld en weer in het li­chaam ge­bracht.’ Een ver­bo­den me­tho­de, die ge­lijk­staat met een do­ping­over­tre­ding, zo luidt de con­clu­sie.

Met een naald

Oz­on­the­ra­pie bestaat al sinds de ja­ren tach­tig. Bloed wordt af­ge­tapt, met ozon ver­rijkt en weer in­ge­spo­ten. Pro­fes­sor Peter Van Eenoo, hoofd van het do­ping­lab van Gent: ‘Oz­on­the­ra­pie staat niet ex­pli­ciet op de do­ping­lijst. Maar als je bloed af­neemt en weer in­jec­teert, kan het on­der een bloed­trans­fu­sie val­len. En dat is ver­bo­den. Bo­ven­dien heeft een wiel­ren­ner zich te schik­ken naar het geen-naald-be­leid van de UCI.’ En Van Dijk geeft toe dat er een naald bij te pas kwam. ‘Via een naald en een slang in mijn ader werd bloed af­ge­tapt.’ En zo is Van Dijk de eer­ste prof­wiel­ren­ner van der­ge­lijk ni­veau die in Bel­gië wordt ver­oor­deeld voor oz­on­the­ra­pie. Hij is voor­ma­lig Ne­der­lands kam­pi­oen, was bij­na vijf­tien jaar prof en be­haal­de een veer­tig­tal zeges.

Eer­der dit jaar werd de 21-ja­ri­ge Pieter Van Her­ck, ge­we­zen kam­pi­oen van Ant­wer­pen bij de nieu­we­lin­gen, wel twee jaar ge­schorst. Van Dijk krijgt acht jaar om­dat dit zijn twee­de do­ping­in­breuk is. In 2005 kreeg hij een jaar om­dat hij een do­ping­con­tro­le bui­ten com­pe­ti­tie pro­beer­de te ont­wij­ken. Van Dijk ver­klaart wel dat hij bui­ten de ploeg om han­del­de, en dat de ex-ama­teur­wiel­ren­ner Luc Van den Broeck, geen on­be­spro­ken fi­guur in de Kem­pen, hem oz­on­the­ra­pie aan­raad­de. Om­dat Van Dijks huis­arts geen voor­stan­der van de be­han­de­ling was, trok hij naar De Sae­de­leer. In te­gen­stel­ling tot de spor­ter, ris­keert de dok­ter geen sanc­tie. De Sae­de­leer zegt dat hij niets fout heeft ge­daan. ‘Het TAS (in­ter­na­ti­o­naal sport­tri­bu­naal in Lausan­ne, nvdr.) heeft dit jaar ge­oor­deeld dat het geen ver­bo­den me­tho­de is, maar blijk­baar is dat nog niet door­ge­dron­gen tot op het Bel­gi­sche ni­veau.’ De Sae­de­leer doelt op de Duit­ser Mar­cel Kit­tel. In 2007 en 2008 wer­den klei­ne hoe­veel­he­den bloed af­ge­tapt, on­der een UV-lamp ge­plaatst om in­fec­ties te be­han­de­len en weer ge­ïn­jec­teerd.

Fo­to: BEL­GA

Ste­fan van Dijk was bij­na vijf­tien jaar prof­ren­ner en won een veer­tig­tal koer­sen.

Fo­to: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.