‘Ben er net op tijd klaar voor’

Mar­vin Ogun­ji­mi kijkt er­naar uit om nog eens te star­ten in de Cris­tal Are­na

Het Nieuwsblad - - SPORT INUWSTREEK - JO­HN MARIS

Mar­vin Ogun­ji­mi wil zon­dag OH Leu­ven over de streep trek­ken op het veld waar­op hij suc­ces­vol was met Ra­cing Genk. ‘Ik ben er net op tijd klaar voor’, klinkt het. de ban ge­bro­ken. Ik speelde wel be­hoor­lijk na­dien, maar de kers op de taart ont­brak. Het was mijn derde wed­strijd op een rij. Ik had op vier of vijf mat­chen op een rij ge­mikt om weer he­le­maal de ou­de te wor­den. Het is zon­dag mijn vier­de. Mijn voor­ma­li­ge maats en sup­por­ters kun­nen on­ge­veer in­schat­ten wat ze kun­nen ver­wach­ten.’ Of de fris op­bor­re­len­de vorm en de ge­dre­ven­heid van zijn nieu­we maats zul­len vol­staan om Ra­cing Genk in de pro­ble­men te bren­gen, is een an­de­re vraag na­tuur­lijk. ‘The­o­re­tisch heb­ben we wei­nig of geen kans te­gen de ploeg die don­der­dag nog won van Dy­na­mo Kiev’, weet Ogun­ji­mi. ‘Nu zou ik al­le cli­chés kun­nen bo­ven­ha­len om dat te weer­leg­gen, maar ik hou het bij het sim­pe­le feit dat wij heel wat be­ter zijn dan onze rang­schik­king laat ver­moe­den.

Goe­de he­rin­ne­rin­gen

‘Door een ver­schroei­en­de ope­nings­ka­len­der en een meer dan ge­mid­del­de hoe­veel­heid pech kre­gen wij veel te zel­den wat wij ver­dien­den. De dag dat ons ge­luk keert, zal ie­der­een re­ke­ning moe­ten hou­den met ons. Wij heb­ben goe­de spe­lers, een goe­de trai­ner en goe­de sup­por­ters. Dat wil­len we straks be­wij­zen in de Cris­tal Are­na. Ik kijk er trou­wens fel naar uit om er nog eens aan de af­trap te ko­men. Vo­rig sei­zoen viel ik in bij Standard, maar dat is niet het­zelf­de.’ Mar­vin Ogun­ji­mi heeft al­leen maar goe­de he­rin­ne­rin­gen aan Ra­cing Genk. ‘In de acht jaar dat ik er was, ben ik een he­le Gen­ke­naar en een hal­ve Lim­bur­ger ge­wor­den. Genk zal al- tijd in mijn hart blij­ven. Over mijn ver­trek en ook over mijn ver­de­re toe­komst wil ik het mo­men­teel niet heb­ben. Al­leen de on­mid­del­lij­ke toe­komst telt en die ligt bij OHL.’

Fo­to: Photo News

Mar­vin Ogun­ji­mi: ‘Genk zal al­tijd in mijn hart blij­ven, maar al­leen de on­mid­del­lij­ke toe­komst telt nu en die ligt bij OHL.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.