Den­nis van Wijk maakt po­si­tie­ve ba­lans op na heen­ron­de: ‘Ik ben te­vre­den’

Het Nieuwsblad - - SPORT INUWSTREEK -

want de men­sen had­den dit niet ver­wacht van Wes­ter­lo. Het bud­get is op­nieuw met de helft naar be­ne­den ge­gaan. Dan moet je op zoek naar een an­de­re ma­nier van wer­ken.’

Die fi­nan­ci­ë­le be­per­kin­gen zul­len ook in ja­nu­a­ri een rol spe­len. De con­cur­ren­tie in Eu­pen, Moes­kroen en Ant­wer­pen wil de trans­fer­markt op. ‘STVV en wij zit­ten in een an­de­re si­tu­a­tie’, be­seft de Ne­der­lan­der. ‘Onze club wordt nog ge­rund door Bel­gen, wij moe­ten het met iets min­der doen. Ver­ster­king is voor ons ook niet nood­za­ke­lijk. Een aan­tal jon­gens wil wel­licht graag an­de­re oor­den op­zoe­ken om speel­mi­nu­ten te ver­za­me­len, maar zo­lang er nie­mand bij- komt, hoeft er ook nie­mand te ver­trek­ken.’ Maar eerst staat er nog de ver­plaat­sing naar Tu­be­ke op het pro­gram­ma. Tij­dens de sei­zoens­ope­ner in het ei­gen Kuip­je wer­den er twee pun­ten te grab­bel ge­gooid. On­no­di­ge pun­ten. Van Wijk be­kijkt het ech­ter po­si­tief. ‘Op die twee te­gen­doel­pun­ten na kan ik niets ne­ga­tiefs over die wed­strijd zeg­gen’, sust hij. ‘Onze twee­de helft was fan­tas­tisch, die bal wil­de er ge­woon niet in.’

Dra­ma­tisch

Of er in Tu­be­ke goed voet­bal te zien zal zijn, valt nog af te wach­ten. Na een rug­by­wed- strijd is de gras­mat in het Sta­de Le­bur­ton he­le­maal om­ge­ploegd. ‘Het veld lag er so­wie­so al niet goed, nu is het ge­woon dra­ma­tisch. Dat le­vert hen een voor­deel op, maar ik vind het over­bo­dig om daar veel aan­dacht aan te be­ste­den. Je kan er toch niet veel aan ver­an­de­ren en ik zal er ook mijn se­lec­tie niet voor om­gooi­en.’ Vier da­gen na Tu­be­ke komt lands­kam­pi­oen An­der­lecht op be­zoek voor de acht­ste fi­na­le van de Be­ker van Bel­gië. ‘Maar daar zijn de spe­lers nog niet mee be­zig’, be­sluit van Wijk. ‘De jon­gens zijn zich er­van be­wust dat de com­pe­ti­tie be­lang­rij­ker is. An­der­lecht, dat is al­leen maar een toe­tje als er in Tu­be­ke ge­won­nen wordt.’

Fo­to: smb

Wes­ter­lo­trai­ner Den­nis van Wijk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.