210.000 men­sen kun­nen voor 10 eu­ro stuk­je ko­pen van kunst­werk op fes­ti­val­si­te

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - BEN­JA­MIN PRAET T

Kun­ste­naar Ar­ne Quin­ze viert vol­gend jaar de tien­de ver­jaar­dag van To­mor­row­land door in do­mein De Schor­re in Boom, de lo­ca­tie van het fes­ti­val, een brug van 537 me­ter te bou­wen. Het werk heeft een waar­de van 8,7 mil­joen eu­ro, en er wor­den nog 210.000 men­sen ge­zocht om mee te be­ta­len. wa­ren voorts al een tijd plan- nen om de noord-zuid­ver­bin- ding die door het do­mein loopt, te ver­be­te­ren.

Het kunst­werk wordt een nieu­we brug van liefst 537 me­ter, een ko­los waar­voor 160 ton hout en 750 ton staal no­dig is. In het mid­den komt bo­ven­dien een sta­len beeld van 25 me­ter hoog. Het werk heeft een aan­koop­waar­de van 8,7 mil­joen eu­ro, en een deel van dat be­drag wordt op­ge­haald via crowd­fun­ding. ‘We zijn op zoek naar 210.000 men­sen van over de he­le we­reldom­mee te in­ves­te­ren in het pro­ject’, zegt Ma­nu Beers, die met zijn broer Mi­chiel To­mor­row­land or­ga­ni­seert. ‘Die kun­nen aan tien eu­ro een van de balk­jes ko­pen waar­uit de ver­la­gen.’

De voort­gang van het pro­ject wordt ver­werkt in een boek en do­cu­men­tai­re. Slaagt het op­zet en wor­den genoeg in­ves­teer­ders ge­von­den, dan is dat met­een een nieuw we­reld­re­cord: nooit eer­der werk­ten dan zo veel men­sen mee aan één kunst­werk. Tal van in­ter­na­ti­o­na­le dj’s be­ves­tig­den al­vast hun me­de­wer­king en onze ei­gen we­reld­top, de Wil­le­broek­se dj-broers Di­mi­tri Ve­g­as & Li­ke Mi­ke, mocht gis­te­ren de spits af­bij­ten. Zij lie­ten ‘Li­ve for the madness’ graveren in hun balk­je.

Fo­to: mhb, ig

Ar­ne Quin­ze bij de ma­quet­te van de nieu­we brug die de ou­de (fo­to links) moet ver­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.