Mees­te toe­stel­le­tjes gaan te luid en waar­schu­wen ge­brui­ker niet voor mo­ge­lij­ke ge­hoor­scha­de

Ruim acht op de tien draag­ba­re mu­ziekspe­lers vol­doen niet aan de Eu­ro­pe­se nor­men. Er te vaak en te lang naar luis­te­ren, zorgt voor blij­ven­de ge­hoor­scha­de. Zo blijkt uit nieuw on­der­zoek. ‘Naar je mp3-spe­ler luis­te­ren is niet zon­der ri­si­co’, zegt au­di­o­lo­ge

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - JES­SE VAN REGENMORTEL

Oor­tjes diep in de oren du­wen en het vo­lu­me van je mp3-spe­ler om­hoog. Tot je niets meer hoort. Of het moesten oor­sui­zin­gen zijn. Te lang luis­te­ren naar lui­de mu­ziek leidt im­mers tot ge­hoor­scha­de.

Soms meer dan 100 de­ci­bel

Daar­om geldt binnen de Eu­ro­pe­se Unie sinds ja­nu­a­ri van dit jaar een stren­ge­re norm. Draag­ba­re mu­ziekspe­lers mo­gen een vo­lu­me van maxi­maal 85 de­ci­bel be­rei­ken. Gaat het vo­lu­me toch ho­ger, dan moet het ap­pa­raat een mel­ding ge­ven. ‘Luis­ter niet te lang op een hoog vo­lu­me om ge­hoor­scha­de te ver­mij­den’, hoort je mp3-spe­ler te ‘zeg­gen’ op zijn dis­play. Maar lang niet elk toe­stel doet dat. De Voed­se­len Wa­ren­au­to­ri­teit, de Ne­der­land­se con­su­men­ten­waak­hond, on­der­zocht 31 draag­ba­re mu­ziekspe­lers en kwam tot de con­clu­sie dat amper vijf toe­stel­len vol­le­dig aan de Eu­ro­pe­se ei­sen vol­doen. ‘26 ap­pa­ra­ten vol­de­den niet aan de be­scher­mings­ei­sen voor ge­brui­kers zo­als au­to­ma­ti­sche vo­lu­me­be­gren­zing en een waar­schu­wing bij hoog vo­lu­me.’ Vier toe­stel­len gin­gen over de grens van 100 de­ci­bel, 22 an­de­re scho­ten te­kort in het waar­schu­wen van de luis­te­raars. Om wel­ke spe­lers het gaat, mag de Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit niet zeg­gen, maar ze duidt er wel op dat ‘de mees­te toe­stel­len die niet aan de ei­sen vol­de­den uit het goed­ko­pe seg­ment kwa­men’. Au­di­o­lo­ge Karo­lien Mul­ders: ‘Het vo­lu­me van de mu­ziek, de tijd dat je luis­tert en de ge­voe­lig­heid van de luis­te­raar zijn be­pal­den fac­to­ren voor ge­hoor­scha­de. We­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies wij­zen uit dat acht uur luis­te­ren aan 75 de­ci­bel al scha­de­lijk is. Bij 85 de­ci­bel loop je al na een uur scha­de op en bij 90 de­ci­bel al na een kwar­tier.’

‘Kop­te­le­foon be­ter dan oor­tjes’

‘De mees­te toe­stel­len pro­du­ce­ren tot 100 de­ci­bel. Het is dus niet zon­der ri­si­co om naar je mp3-spe­ler te luis­te­ren. Ze­ker wan­neer je oor­tjes ge­bruikt. Een kop­te­le­foon is ge­zon­der om­dat het ge­luid niet zo dicht bij je trom­mel­vlies komt.’

Fo­to: ig, rr

Met oor­tjes naar te lui­de mu­ziek luis­te­ren, is scha­de­lijk. En niet al­le mp3-spe­lers waar­schu­wen daar­voor (fo­to links).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.