Tic­ket Dia­bo­lo wordt wel­licht duur­der

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Trein­rei­zi­gers die ge­bruik­ma­ken van de Dia­bo­lo-lijn rich­ting na­ti­o­na­le lucht­ha­ven, ris­ke­ren van­af vol­gend jaar een stij­ging van de toe­slag op het trein­tic­ket, van 4,44 naar 5 eu­ro per rit. De re­den: er rij­den te wei­nig men­sen met die trein. Daar­om stuurt de pri­va­te in­ves­teer­der in Dia­bo­lo, Nor­thern Dia­bo­lo, aan op een ver­ho­ging van de toe­slag op het trein­tic­ket voor rei­zi­gers die ge­bruik­ma­ken van het tra­ject. Daar­over heb­ben In­fra­bel en de pri­vé-in­ves­teer­der de voor­bije we­ken de kop­pen bij­een ge­sto­ken. Met als re­sul­taat dat een aan­vraag voor een ver­ho­ging van de toe­slag naar mi­nis­ter van Over­heids­be­drij­ven Je­anPas­cal La­bil­le (PS) is ge­stuurd. De toe­slag is niet de eni­ge ver­goe­ding die Nor­thern Dia­bo­lo int. In­fra­bel moet jaar­lijks 9 mil­joen eu­ro op­hoes­ten. Daar­bo­ven­op is de NMBS wet­te­lijk ver­plicht een be­drag te stor­ten dat een half pro­cent van zijn om­zet ver­te­gen­woor­digt. Dat komt mo­men­teel neer op 3 à 4 mil­joen eu­ro per jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.