Zwak­ke groei kost Ne­der­land AAA-ra­ting

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Kre­diet­be­oor­de­laar Standard & Poor’s heeft de kre­diet­sco­re van Ne­der­land ver­laagd van AAA met een ne­ga­tief voor­uit­zicht naar AA+ met een sta­bie­le ver­wach­ting. Daar­mee staan onze noor­der­bu­ren nog slechts één trap­je ho­ger dan ons land (AA).

‘Wij ver­wach­ten niet dat de re­ë­le eco­no­mi­sche pro­duc­tie vóór 2017 boven het ni­veau van 2008 zal uit­ko­men en den­ken dat de ster­ke bij­dra­ge van de ex­port aan de groei on­vol­doen­de is om te­gen­ge­wicht te bie­den aan de zwak­ke bin­nen­land­se groei’, schrijft S&P. Hoe ho­ger de kre­diet­waar­dig­heid van het land, hoe goed­ko­per de over­heid geld kan le­nen. S&P, dat eer­der ook al de kre­diet­sco­re van de Ver­e­nig­de Sta­ten en van Frank­rijk ver­laag­de, ziet nu nog maar twaalf lan­den met de best mo­ge­lij­ke tri­ple A-sco­re: Au­stra­lië, Ca­na­da, De­n­e­mar­ken, Duits­land, Fin­land, Hong­kong, Luxem­burg, Noor­we­gen, Singapo­re, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Zwe­den en Zwit­ser­land. Den Haag wacht nu met een bang hart af hoe die twee an­de­re ra­ting­bu­reaus, Moody’s en Fitch, gaan re­a­ge­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.