Al­les over­last

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - Pe­ter Mij­le­mans Nieuws­ma­na­ger

Wat volgt na To­mor­row­land? De Gent­se Fees­ten? Aalst car­na­val? De kust?

Met tien zijn ze, de kla­gers die To­mor­row­land van de fes­ti­val­ka­len­der wil­len schrap­pen. Over­last zal er on­ge­twij­feld zijn in het an­ders zo rus­ti­ge Boom en om­stre­ken. Be­ats in de nacht heb­ben de on­heb­be­lij­ke ge­woon­te ver door te dreu­nen. De or­ga­ni­sa­tie van het fes­ti­val zal nog wel wat ex­tra te­ge­moet­ko­min­gen kun­nen doen om de pil be­ter te ver­gul­den. En mis­schien moe­ten ze be­sef­fen dat ze te gul­zig wa­ren toen ze het aan­tal fes­ti­val­da­gen ver­dub­bel­den. De klacht te­gen To­mor­row­land be­gint stil­aan op een kwa­lij­ke zaak te lij­ken, niet om­dat er maar tien kla­gers zijn te­gen­over 360.000 feest­vier­ders. Die nu­me­rie­ke wan­ver­hou­ding is geen ar­gu­ment om het pro­test af te doen als on­zin, om de kla­gers te ca­ta­lo­ge­ren als zu­re bu­ren. Eén kla­ger kan even­veel ge­lijk heb­ben als 10.000 on­der­te­ke­naars van een pe­ti­tie. On­der­tus­sen blijkt wel dat een van de kla­gers ki­lo­me­ters ver­der woont. Een an­de­re te­gen­stan­der van het fes­ti­val heeft dan weer tic­kets ge­kocht te­gen een gunst­prijs. Vol­gens de ad­vo­ca­te al­le­maal de­tails waar­mee men de kla­gers in een slecht dag­licht pro­beert te stel­len. Het lijkt er toch veel­eer op dat ze zo zelf vraag­te­kens ach­ter de ge­grond­heid van het dos­sier zet­ten. Er loopt on­der­tus­sen nog een klacht, te­gen de kerst­markt in Brussel, in de por­te­feuil­le van de­zelf­de ad­vo­caat die eer­der al de Sink­sen­foor deed op­kra­men door zes kla­gers te ver­de­di­gen. En die er­in slaag­de de stad Ant­wer­pen een fik­se scha­de­ver­goe­ding te la­ten be­ta­len. Sinds­dien lijkt het pro­ce­de­ren een sport ge­wor­den. Mis­schien gaan al die kla­gers tij­dens de zo­mer wel eens naar Blan­ken­ber­ge. Wie daar woont, krijgt twee maan­den over­last. Of gaan ze een avond­je stap­pen op de Gent­se Fees­ten, al moe­ten die ook niet voor al­le in­wo­ners een pret­je zijn. Of pik­ken ze wel eens een con­cert mee in het Sport­pa­leis, waar de buurt ge­re­geld wak­ker ligt. Of vin­den ze het car­na­val in Aalst te gek, hoe­wel nacht­ge­braak er let­ter­lijk te ne­men is. Of zijn ze wie­ler­freak en kam­pe­ren ze al van twee da­gen voor­dien langs het par­cours van de Ron­de, met en­ke­le bak­jes streek­bier in de cam­per. In die an­ders zo rus­ti­ge dorp­jes. Bel­gië is maar een klein land­je. Ie­der zal zijn deel van het dicht op el­kaar wo­nen, en de daar­bij ho­ren­de over­last, er­bij moe­ten ne­men. Of we moe­ten sa­men­scho­lin­gen van meer dan tien, op plek­ken waar men­sen een beet­je ple­zier be­le­ven, ge­woon he­le­maal ver­bie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.