Kem­pen­se school­di­rec­teur spreekt voor het eerst na­dat hij fiet­sers om­ver reed en vlucht­te

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - IVO MEU­LE­MANS

In zijn ei­gen straat in Geel reed hij twee fiet­sers om­ver. Maar in plaats van te stop­pen, pleeg­de school­di­rec­teur Ed Van­nu­ten vlucht­mis­drijf. Pas vier da­gen la­ter gaf hij zich­zelf aan, ter­wijl zijn slacht­of­fer van­daag nog steeds in co­ma ligt. ‘Ik wist écht niet dat ik ie­mand had ge­raakt’, re­a­geert hij voor het eerst. wil­len zien of spre­ken. De di­rec­teur van de Sint-Lam­ber­tus­school in Wes­ter­lo had im­mers vlucht­mis­drijf ge­pleegd na­dat hij met zijn don­ke­re Maz­da het kop­pel om­ver had ge­re­den. Van­nu­ten kwam die avond van de ten­nis en had, vol­gens on­ze bron­nen, twee trap­pis­ten en twee wa­ter­tjes ge­dron­ken. ‘Daar wil ik niets over kwijt’, zegt hij nu.

Van­nu­ten blijft er wel bij dat hij die avond niet moed­wil­lig vlucht­mis­drijf heeft ge­pleegd. De dag na­dien ging hij ge­woon naar school. Het duur­de liefst vier da­gen, tot zijn ga­ra­gist de link had ge­legd met het on­ge­val, voor hij zich ging aan­ge­ven. ‘Ik wist niet dat ik ie­mand had aan­ge­re­den. Ik ben ’s avonds al meer­maals naar de plek van het on­ge­val te­rug­ge­gaan. Het is daar aan de don­ke­re kant, ik dacht dat ik een paal­tje of ob­sta­kel had ge­raakt. Mijn lin­ker­spie­gel klap­te naar bin­nen. Ik ben ge­stopt en heb ach­ter­om­ge­ke­ken. Maar ik ben niet uit­ge­stapt. Dat was mijn gro­te fout.’

Van­nu­ten heeft het er nog el­ke dag moei­lijk mee, zegt hij. Hij pas­seert el­ke dag voor­bij de plaats waar hij zijn slacht­of­fers heeft aan­ge­re­den. ‘Als ik wak­ker word, denk ik met­een aan die vrouw’, zegt hij. ‘Dat on­ge­val zit con­stant in mijn hoofd.’

Over de schreef

De di­rec­teur moest niet op veel steun uit de Sint-Lam­ber­tus­school re­ke­nen. In­te­gen­deel. Kort na het on­ge­val kre­gen al­le 2.100 leer­lin­gen en 300 leer­krach­ten im­mers een per­soon­lij­ke brief waar­in let­ter­lijk stond dat school­di­rec­teur Ed Van­nu­ten een on­ge­val met vlucht­mis­drijf had ge­pleegd. De di­rec­teur, die sinds­dien met ziek­te­ver­lof is, liet via zijn ad­vo­caat we­ten dat de school daar­mee zwaar over de schreef ging. ‘Of mijn ziek­te­ver­lof eind de­ze maand ver­lengd wordt, weet ik nog niet. De kans be­staat dat ik na de kro­kus­va­kan­tie mijn ta­ken toch weer her­vat’, zegt Van­nu­ten. De school re­a­geert voor­zich­tig. ‘De con­ti­nu­ï­teit van on­ze school staat voor­op’, zegt col­le­ga-di­rec­teur Jan Van­her­strae­ten. Het on­der­zoek van de po­li­tie naar het on­ge­val loopt nog. Vo­ri­ge week werd nog een reconstructie ge­hou­den. Het is nog wach­ten op het ver­slag.

Fo­to: fb Fo­to: if

Ed Van­nu­ten zou graag con­tact heb­ben met de fa­mi­lie van het slacht­of­fer. ‘Maar vol­gens de agen­ten is het daar nog te vroeg voor.’ Sa­ra Col­laer en haar vriend Sep­pe Van Bree.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.