Nie­mand drinkt meer ach­ter het stuur dan de Bel­gen

Rij­den on­der in­vloed in geen en­kel buur­land zo aan­vaard als bij ons

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - GEERT NEYT

Een glaas­je te veel op, en toch ach­ter het stuur? Zwaar til­len we daar niet aan. En ze­ker niet zo zwaar als in on­ze buur­lan­den. Dat blijkt uit een en­quê­te bij be­stuur­ders in ze­ven Eu­ro­pe­se lan­den. ‘In de rest van Eu­ro­pa is on­der in­vloed rij­den not do­ne, hier kijkt nie­mand er­van op.’

Ge­beurt het dat u ach­ter het stuur plaats­neemt ter­wijl u meer hebt ge­dron­ken dan toe­ge­la­ten? 11 pro­cent van de Eu­ro­pe­a­nen ant­woordt ja. Bij de Bel­gen is dat 25 pro­cent. En als u het ef­fect van al­co­hol voelt op

uw li­cha­me­lij­ke toe­stand? Dan nog neemt 8 pro­cent van de on­der­vraag­de Bel­gen de au­to. Het is de meest frap­pan­te be­vin­ding uit een rond­vraag door de Fran­se Stich­ting voor Ver­ant­woord Rij­ge­drag Vin­ci Au­to­rou­tes. Die on­der­vroeg 1.000 au­to­be­stuur­ders uit 7 Eu­ro­pe­se lan­den over hun rij­ge­drag. ‘De Bel­gen heb­ben een gro­te to­le­ran­tie voor al­co­hol­ge­bruik ach­ter het stuur’, zegt Wou­ter Van den Berg­he van het BIVV. ‘In een an­der on­der­zoek werd ge­vraagd of be­stuur­ders de af­ge­lo­pen maand on­der in­vloed had­den ge­re­den. Ook daar ben­gel­de Bel­gië op de 18de plaats op 20 lan­den.’

‘Dat heeft niet zo­zeer te ma­ken met de pak­kans. Het is voor­al een men­ta­li­teits­pro­bleem. Na een feest­je toch met de au­to naar huis rij­den, is in an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den so­ci­aal on­aan­vaard­baar. Maar hier zegt bij­na nie­mand daar iets van. Zo­lang zelfs vrien­den of fa­mi­lie dit ge­drag niet af­keu­ren, zal er wei­nig ver­an­de­ren.’

Uit de stu­die blijkt ook dat 42 pro­cent van de Bel­gi­sche be­stuur­ders in zeer ver­moei­de toe­stand toch de au­to neemt. Ook dat is meer dan in de an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den. An­der­zijds zijn we wél de eer­sten om bij lan­ge rit­ten een rust­pau­ze in te las­sen. Span­jaar­den bon­ken om de ha­ver­klap op hun claxon, Ita­li­a­nen rij­den het vaakst zon­der gor­del en Zwe­den chat­ten op hun gsm. Wij ver­ge­ten het meest om te ver­tra­gen in de buurt van werk­zaam­he­den, en je zal ons ook vaak aan­tref­fen op de mid­den­rij­strook, ook al is de rech­ter­strook vrij. 63 pro­cent van de on­der­vraag­de Bel­gen (en 65 pro­cent van de Eu­ro­pe­a­nen) vindt ove­ri­gens dat al­le vor­men van te­le­fo­ne­ren ach­ter het stuur het best verboden wor­den. Het BIVV is voor­lo­pig even­wel niet te vin­den voor een ver­bod ook op han­den­vrij bel­len. ‘Het is on­dui­de­lijk hoe­zeer het de be­stuur­der af­leidt van de weg’, klinkt het.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.