‘Ik was lang niet de slecht­ste mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën’

Di­dier Reyn­ders (MR) haalt hard uit naar zijn CD&V-op­vol­gers

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - FA­BI­AN LE­FE­VE­RE

Di­dier Reyn­ders haalt in zijn boek uit naar CD&V. Zijn op­vol­gers bij het mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heb­ben er vol­gens hem een pot­je van ge­maakt. Reyn­ders: ‘Mij heb­ben ze ooit de slecht­ste mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën ge­noemd. Als ik zie wat zij doen, was ik mis­schien maar de op twee na slecht­ste.’ Vol­gens Ste­ven Vanac­ke­re (CD&V), zijn di­rec­te op­vol­ger, is Reyn­ders ‘ge­frus­treerd’.

Tus­sen Di­dier Reyn­ders en zijn op­vol­gers bij Fi­nan­ci­ën is nooit veel lief­de ver­lo­ren ge­gaan. Het is geen ge­heim dat de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken ei­gen­lijk lie­ver mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën was ge­ble­ven. Maar dat kon niet: CD&V was na de ver­kie­zin­gen van 2010 gro­ter. Dus mocht de par­tij vóór de MR haar fa­vo­rie­te mi­nis­ter­man­daat uit­kie­zen. En dat werd Fi­nan­ci­ën: eerst uit­ge­oe­fend door Ste­ven Vanac­ke­re en na diens ont­slag door Koen Geens.

Maar zo open­lijk als nu, bij de ver­schij­ning van zijn boek Di­dier Reyn­ders zon­der Ta­boes, gaf Reyn­ders nooit lucht over zijn on­ge­noe­gen. ‘Al die ja­ren heb ik moe­ten aan­ho­ren dat er een Vla­ming op die post moest ko­men.’ Met enig leed­ver­maak stelt Reyn­ders nu vast dat er nog nooit zo veel dis­cus­sie is ge­weest over wat hij ‘pest­be­las­tin­gen’ noemt.

Het zit Reyn­ders nog al­tijd hoog dat hij in de Vlaam­se me­dia ooit om­schre­ven werd als de ‘slecht­ste mi­nis­ter van

Fi­nan­ci­ën ooit’. ‘Als ik nu de CD&V-mi­nis­ters be­zig zie, was ik mis­schien maar de op twee na slecht­ste mi­nis­ter ooit’, zei hij gis­te­ren. Maar écht vi­lein wordt Reyn­ders pas als het Ar­co-dos­sier ter spra­ke komt. Vol­gens hem raak­te CD&V tij­dens de fi­nan­ci­ë­le cri­sis ‘op drift door haar ban­cai­re be­lan­gen’. Lees: de mo­ge­lij­ke ver­lie­zen die het ACW zou lij­den bij het ter zie­le gaan van de fi­nan­ci­ë­le poot. Daar­om moest een ACW’er dat dos­sier gaan be­he­ren. ‘Maar Ste­ven Van- ac­ke­re be­vond zich meer dan een jaar in een po­ten­ti­eel be­lan­gen­con­flict.’

DI­DIER REYN­DERS

Over zijn op­vol­ger Ste­ven Vanac­ke­re ver­keer­de meer dan een jaar in een po­ten­ti­eel be­lan­gen­con­flict

De taal tus­sen CD&V en MR van gis­te­ren staat in schril con­trast met het col­le­gi­a­le in­ter­view dat par­tij­voor­zit­ters Wou­ter Be­ke en Char­les Mi­chel en­ke­le we­ken ge­le­den ga­ven. Dat was zo har­te­lijk dat ie­der­een er­van uit­ging dat er een nieu­we as voor de vol­gen­de re­ge­ring ge­vormd was. Maar dat was bui­ten Reyn­ders ge­re­kend, die CD&V gis­te­ren nog sim­pel­weg als ‘tje­ven’ om­schreef. Het in­spi­reer­de Wou­ter Be­ke tot enig sar­cas­me. ‘Ge­spro­ken als een ech­te kan­di­daat-pre­mier’, twit­ter­de hij.

Ook aan­val op SP.A

Als het een troost kan zijn: ook SP.A kreeg een veeg uit de pan. Bij hen is het net als bij CD&V: ze me­ten met twee ma­ten en ge­wich­ten. Een voor­beeld is Freya Van den Bos­sche, wier va­der Luc een se­rie goed­be­taal­de func­ties bij de over­heid en in de pri­vé uit­oe­fen­de. ‘Ik stel voor dat een Vlaam­se mi­nis­ter het punt over de top­lo­nen nu en dan eens kan aan­snij­den bij haar pa­pa. Ik heb er na­me­lijk moei­te mee om al­maar dit soort van kri­tiek te moe­ten slik­ken van men­sen die zelf niet de prin­ci­pes toe­pas­sen die ze an­de­ren op­leg­gen.’

Fo­to: blg

Het zit Di­dier Reyn­ders nog steeds hoog dat hij ‘zijn’ mi­nis­ter­post moest af­staan aan CD&V.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.