‘Mis­ter Mi­chel’ trekt ten strij­de voor Mag­gie

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Open VLD re­kent straks op Mi­chel Ver­schu­e­ren, het 82-ja­ri­ge Anderlecht-boeg­beeld, om de stem­men bin­nen te ha­len. Eén pro­bleem: zijn op­mer­ke­lij­ke uit­spra­ken uit het ver­le­den stro­ken niet echt met het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Open VLD.

‘Men­sen wor­den veel te vroeg afgeschreven. Over drie we­ken word ik 83, maar ik voel me soms 38. Ik ben fit ge­noeg om drie maan­den vol over­tui­ging cam­pag­ne te voe­ren.’ Mi­chel Ver­schu­e­ren, de voor­ma­li­ge Anderlecht-ma­na­ger, is op vraag van Mag­gie De Block het ge­hei­me wa­pen van Open VLD voor de ver­kie­zin­gen. ‘Mis­ter Mi­chel’ wordt lijst­du­wer voor de Ka­mer­lijst in Vlaams-Bra­bant en doet dat even strijd­vaar­dig als vroe­ger. ‘Ik ben en denk al 60 jaar li­be­raal. Het is een gro­te eer om mijn goe­de vrien­din Mag­gie De Block te mo­gen steu­nen.’ Hij is daar­bij ook niet van plan om een blad voor de mond te ne­men, in­te­gen­deel. Ver­schu­e­ren heeft al een re­sem con­tro­ver­si­ë­le uit­spra­ken op zijn con­to. Hij kreeg on­der meer een ho­mo­fo­bie­prijs, toen hij zich liet ont­val­len dat ‘twee man­nen of twee vrou­wen in een bed te­gen­na­tuur­lijk zijn’. Of het nu over uit­spra­ken als ‘sta­kers zijn lui­e­ri­ken’, ‘jon­ge­ren zijn drugs­ver­slaafd’ of ‘vrou­wen zijn als voet­bal: on­be­trouw­baar’ gaat, de con­ser­va­tie­ve idee­ën van Ver­schu­e­ren stro­ken niet met­een met het pro­gres­sie­ve, li­be­ra­le pro­gram­ma van Open VLD. Ook gis­te­ren wil­de Ver­schu­e­ren zich niet open­lijk ex­cu­se­ren voor zijn uit­spraak over ho­le­bi’s. ‘Die wet is ge­stemd en ik hou me daar aan. Ik res­pec­teer ie­der­een.’ Bij Open VLD ligt er nie­mand echt wak­ker van. ‘We gaan nu niet flauw doen’, zegt Pa­trick De­wael. ‘We gaan niet ie­der­een be­gin­nen vast­pin­nen op een of an­de­re uit­spraak.’

Fo­to: mhb

Ver­schu­e­ren zorg­de in het ver­le­den al voor en­ke­le con­tro­ver­si­ë­le uit­spra­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.