Steeds meer be­kend dat je als ho­mo el­ders asiel kunt krij­gen

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

wust­wor­ding van de sek­su­e­le ge­aard­heid we­reld­wijd. Men­sen ko­men er­voor uit dat ze ho­mo­sek­su­eel zijn en krij­gen daar­door pro­ble­men. Ze zien en ho­ren ook dat je op ba­sis van je ge­aard­heid el­ders asiel kan krij­gen, en dat werft na­tuur­lijk. Te­ge­lijk stijgt daar­door ook het mis­bruik: men­sen­han­de­laars die slacht­of­fers warm ma­ken om bij ons asiel aan te vra­gen, zo­ge­zegd op ba­sis van hun sek­su­e­le ge­aard­heid.’

Vier op de vijf ‘ho­mo­dos­siers’ krij­gen een ne­ga­tief ad­vies. De asiel­aan­vra­gers wor­den niet ge­loofd als ze zeg­gen dat ze ho­mo zijn en/of daar­door pro­ble­men heb­ben. Hoe be­wijs je dan dat je ho­mo bent? ‘We heb­ben een groep ex­perts die er straks een Oe­gan­dees komt die op de lijst van 200 staat.’ Eer­gis­te­ren pu­bli­ceer­de de tab­loid Red Pep­per in Oe­gan­da na­me­lijk de ‘top 200 ho­mo’s’. Ze wer­den bij naam ge­noemd, soms ge­volgd door hun fo­to. En net de­ze week te­ken­de de Oe­gan­de­se pre­si­dent Yo­we­ri Mu­seve­ni een om­stre­den an­ti­ho­mo­wet: ho­mo­sek­su­e­len kun­nen veer­tien jaar tot le­vens­lang cel krij­gen. Dirk Van den Bulck ver­wacht niet dat dit tot meer asiel­aan­vra­gen uit Oe­gan­da zal lei­den, om­dat de sfeer er so­wie­so al zo an­ti­ho­mo was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.