Fer­re­ra: ‘Be­scha­mend is een groot woord’

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Emi­lio Fer­re­ra had iets an­ders ver­wacht van zijn de­buut als trai­ner van Racing Genk. De 46-ja­ri­ge Brus­se­laar moest toe­ge­ven dat de uit­scha­ke­ling lo­gisch was. ‘Om­dat Anz­hi ge­woon de be­te­re ploeg was’, zo zei hij na af­loop. ‘Bij ons zag ik voor­al spe­lers met een ge­brek aan ver­trou­wen. Dat zie je in be­paal­de si­tu­a­ties. Dat moet echt snel be­te­ren want op de­ze ma­nier is het moei­lijk om kan­sen te cre­ë­ren.’ Voor­al Mboyo had het moei­lijk, als lin­ker­flank­aan­val­ler. Hij werd dan ook vlak na rust ge­wis­seld. ‘Of ik on­te­vre­den was over hem? Dat zal ik niet zeg­gen. Maar Mboyo is zo’n spe­ler van wie je weet dat hij tot veel meer in staat is. Met spit­sen moet je wat ge­dul­di­ger zijn. Er zijn nog top­spit­sen die tijd no­dig heb­ben. Kijk naar Gi­r­oud, die bij Ar­sen­al een moei­lijk eer­ste sei­zoen ken­de en nu aan de lo­pen­de band scoort. Of Mboyo niet be­ter diep in de spits staat? Vind ik niet, hij kan van over­al ge­vaar­lijk zijn. Maar geef hem wat tijd.’ Maar veel tijd is er niet, voor nie­mand. Dat be­seft Fer­re­ra maar al te goed. ‘Ik zal snel voor een klik moe­ten zor­gen, maar er zijn din­gen waar ik me aan kan op­trek­ken. De ef­fi­ci­ën­tie was er niet, maar ik zag wel heel veel goeie wil. Ik zag pres­sing, ini­ti­a­tief, backs die veel ho­ger durf­den voet­bal­len dan voor­heen. Dat we zo aan­val­lend star­ten, was geen toe­val. Ik had de spe­lers ge­zegd dat ze zo snel mo­ge­lijk op zoek moesten naar die eer­ste goal, om ons in een goeie psy­cho­lo­gi­sche po­si­tie te bren­gen. He­laas is dat niet ge­lukt. Maar aan­ge­zien ik be­paal­de goeie din­gen te­rug­zag, wil ik on­ze pres­ta­tie dus ze­ker niet be­scha­mend noe­men. Dat is een te groot woord.’ Zon­dag maakt Fer­re­ra zijn com­pe­ti­tie­de­buut met Genk. Ook met­een een kra­ker, op Anderlecht. ‘Of we daar an­ders gaan voet­bal­len? Qua in­ten­tie niet, qua spe­lers mis­schien wel. Af­wach­ten wie er fy­siek in or­de is.’

Fo­to: blg

Emi­lio Fer­re­ra maak­te geen droom­start bij Genk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.