KRC Genk kan moei­lijk veel die­per zak­ken

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Emi­lio Fer­re­ra had twee wed­strij­den van KRC Genk ge­zien en wist waar de pijn­pun­ten la­gen. Dat was in elk ge­val een goed be­gin. Maar de op­los­sin­gen ver­ta­len naar het veld, was nog niet voor gis­te­ren. De kers­ver­se trai­ner van de Lim­bur­gers had wat aan zijn elf­tal ge­sleu­teld, maar een om­me­keer kwam er niet. In­te­gen­deel. Een team met over­ge­wicht kam­pen­de Rus­sen waar vo­ri­ge week nog mee werd ge­la­chen, spel­de KRC Genk de les. Anz­hi staat zon­der één en­ke­le ze­ge laat­ste in de stand van de Rus­si­sche com­pe­ti­tie. Hoe diep kan je dan nog zak­ken, KRC Genk? Fer­re­ra kreeg de pro­ble­men dui­de­lij­ker dan ooit on­der ogen. In de­fen­sief op­zicht was het een cha­os. Ge­luk­kig dat de Rus­sen zo kwis­tig met hun mo­ge­lijk­he­den om­spron­gen. An­ders was de wed­strijd nog snel­ler ge­speeld ge­weest. Voor een coach die vóór al­les uit­gaat van een ster­ke or­ga­ni­sa­tie, was dit een nacht­mer­rie. Het of­fen­sie­ve de­par­te­ment is er al even erg, zo­niet er­ger, aan toe. De cre­a­tie­ve en aan­val­len­de spe­lers kre­gen niks voor el­kaar. Jel­le Vos­sen voet­balt met het leed van heel Genk op zijn schou­ders, ter­wijl hij zich zor­gen maakt over de re­a­li­sa­tie van zijn am­bi­ties. Fa­bien Ca­mus en Ju­lien Go­ri­us draaf­den op het mid­den­veld. Ca­mus had wel idee­ën, maar voer­de ze slecht uit. Go­ri­us had zelfs dat niet. Slof, slof, slof. Al­tijd op het­zelf­de tem­po. Ilom­be Mboyo heeft het zich­zelf wel heel moei­lijk ge­maakt. Zon­dag liep hij nog weg na­dat hij aan de rust werd ver­van­gen. Dins­dag haal­de hij on­ge­meen hard uit naar de net ont­sla­gen Ma­rio Been, door te zeg­gen dat hij in een uur Fer­re­ra meer had ge­leerd dan in zes maan­den Been. Spij­tig ge­noeg bleef het re­sul­taat van zes maan­den en één uur pre­cies het­zelf­de: Mboyo kreeg geen poot aan de grond. De 26-ja­ri­ge spits kan er niet veel aan doen dat KRC Genk vier mil­joen eu­ro voor hem be­taal­de. Het geeft Mboyo wel een sta­tus die hij, om de mas­sa­le kri­tiek te ver­mij­den, best op een cor­rec­te ma­nier in­vult. Dat deed hij de­ze week niet. Dit KRC Genk uit de put hel­pen, is geen ge­schenk voor Emi­lio Fer­re­ra. Het wordt na de­ze bla­me­ren­de uit­scha­ke­ling nog zwoe­gen om Play-off 1 vei­lig te stel­len. Als dat ook nog mis­loopt, wordt dit een inkt­zwart sei­zoen en wordt het weer van nul be­gin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.