Miss Bel­gië showt nieu­we trui­tjes

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Shirt­spon­sor Bur­r­da stel­de gis­te­ren de shirts waar­mee de Ro­de Dui­vels op het WK in Bra­zi­lië zul­len spe­len of­fi­ci­eel voor. Nie­mand min­der dan Miss Bel­gië Lau­ren­ce Lan­gen show­de de tenues. Rood zijn de shirts voor de thuis­mat­chen, zwart voor de uit­wed­strij­den. De der­de keu­ze is geel. De doel­man­nen spe­len in het groen. Het zwar­te trui­tje met de schui­ne streep in de Bel­gi­sche drie­kleur kon op de mees­te in­stem­ming re­ke­nen. Het ro­de shirt is ge­woon­tjes. Je kan er niet te­gen zijn, maar mooi is het even­min. Voor het trui­tje van de doel­man werd een gloed­nieu­we tech­no­lo­gie met rib­bels op de borst ont­wor­pen zo­dat de bal niet uit de han­den glipt als Cour­tois of Mig­no­let hem te­gen de borst drukt. Ook over het trui­tje van de veld­spe­lers werd na­ge­dacht. ‘Er werd zo­veel mo­ge­lijk aan het com­fort ge­werkt’, al­dus Bur­r­da-ver­te­gen­woor­di­ger Lau­rent Pla­ti­ni, zoon van UEFA-voor­zit­ter en ex­voet­bal­groot­heid Mi­chel Pla­ti­ni. ‘Zo wer­den de be­lang­rijk­ste trans­pi­ra­tie­zo­nes van het men­se­lijk li­chaam, de rug en de zij­des, in een net­struc­tuur ont­wor­pen. Die neemt het over­tol­li­ge zweet op dat in de vorm van damp wordt af­ge­voerd. Klei­ne la­ser-cut ver­luch­tings­gaatjes wer­den on­der de ar­men ge­plaatst om een bij­ko­men­de ven­ti­la­tie te ver­ze­ke­ren. Het tex­tiel is bij­zon­der licht en elas­tisch. De lo­go’s en het em­bleem wer­den in het shirt ver­werkt. De na­den wer­den niet ge­naaid, maar ge­last en het shirt kreeg een an­ti­bac­te­ri­ë­le be­han­de­ling om de zweet­geur te mi­ni­ma­li­se­ren.’ Van­af woens­dag zijn de shirts te koop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.