‘Doel? Play-offs ha­len’

Brad­ford Bur­gess en zijn ploeg­maats wil­len ver­volg brei­en aan stunt­ze­ge

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - CHRIS­TI­AN CEU­TE­RICK

Het nieu­we Leu­ven Be­ars barst van en­thou­si­as­me en be­wees dat met een stunt­ze­ge te­gen Aal­star. Mor­gen krij­gen de Leu­ve­naars de kans te­gen Ant­werp Gi­ants om die lijn door te trek­ken en zo op­nieuw een gooi te doen naar de eind­ron­de.

Ta­lent is één zaak, de wil om je ta­lent te ge­brui­ken is een an­de­re. Sinds het ver­trek van Tu Hol­lo­way in on­der­ling over­leg lijkt wel dat Leu­ven Be­ars een ge­daan­te­ver­an­de­ring on­der­ging. Nooit af­la­tend, soms mis­schien wel over­en­thou­si­ast, maar al­tijd wel met in­zet. Voor­al dat laat­ste sma­ken de sup­por­ters wel. Te­gen Char­le­roi gre­pen de Be­ars net naast een stunt maar die be­lo­ning kre­gen ze dan met een week ver­tra­ging te­gen Aal­star. Voor de jon­ge groep van coach Jur­gen Van Meerbeeck was die stunt­ze­ge een su­per boost op men­taal vlak. ‘Wij had­den dit no­dig’, sprak Brad­ford Bur­gess. ‘Ook on­ze sup­por­ters moesten ein­de­lijk eens in de wat­ten ge­legd wor­den. Zon­der hun steun staan we ner­gens en wij kun­nen ze en­kel ge­luk­kig ma­ken met een ze­ge.’

Ver­ant­woor­de­lijk­heid

De Leu­ven­se sup­por­ters za­gen een an­der Be­ars dat nooit of te nim­mer af­laat. Ook voor de spe­lers­groep moet die ge­daan­te­ver­an­de­ring ge­vol­gen heb­ben. ‘Na de bles­su­re van Du­bas en het ver­trek van Hol­lo­way zijn de ver­wach­tin­gen en doe­len voor mij per­soon­lijk en­kel maar toe­ge­no­men. Te­gen Aal­star speel­de ik de vol­le veer­tig mi­nu­ten. Ik schuw die in­span­nin­gen to­taal niet. Als de coach mij ver­de­di­gend meer wil uit­spe­len, dan doe ik dat. Het om­ge­keer­de ge­val in het aan­val­len­de com­par­ti­ment, stel ik daar ook geen pro­ble­men voor. Nu voel ik nog meer dan voor­dien wat de ver­ant­woor­de­lijk­he­den zijn van een ka­pi­tein.’

Stug­ge ploeg

De ze­ge te­gen Aal­star was wel­ge­ko­men met het oog op de rang­schik­king. Leu­ven Be­ars sluit op­nieuw aan voor de eind­ron­de­plaat­sen. Met twee ze­ges min­der tel­lend dan Ant­werp Gi­ants is al­les weer mo­ge­lijk. En mor­gen­avond kan dat ver­schil nog wor­den her­leid in een recht­streeks du­el. ‘Net als al­le an­de­re ploe­gen is deel­na­me aan de play-offs het doel van het sei­zoen. Daar­om zal het ze­ker geen mak­ke­lij­ke par­tij wor­den. De Sin­jo­ren zijn een zeer stug­ge ploeg die ver­de­di­gend sterk voor de dag komt. Ook be­schik­ken ze over een goed even­wicht tus­sen in­si­de en out­si­de spe­lers.’ ‘Toch mo­gen we het be­lang van de­ze wed­strijd niet op­bla­zen. Er zijn nog meer dan tien wed­strij­den te spe­len. Winst te­gen de Gi­ants kan ons een stap voor­uit bren­gen maar er moet daar­na nog een ver­volg ko­men. Net zo­als er nu een ze­ge moet ko­men na die van Aal­star’, be­sluit Bur­gess.

Fo­to: Luc Ver­brug­gen

Brad­ford Bur­gess (hier in ac­tie te­gen Wil­le­broek): ‘Het zal te­gen de Gi­ants niet mak­ke­lijk wor­den.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.