Weer voet­gan­ger on­der lijn­bus aan sta­ti­on Leu­ven

Af­fi­che­cam­pag­ne op komst, struc­tu­re­le op­los­sing blijft uit

Het Nieuwsblad - - HET NIEUWS UIT UW STREEK - ALAIN TRAPPENIERS

Een 62-ja­ri­ge man uit Leu­ven is don­der­dag zwaar­ge­wond ge­raakt, na­dat hij on­der een bus van De Lijn was te­recht­ge­ko­men aan het sta­ti­on van Leu­ven. De ver­voers­maat­schap­pij kon­digt een af­fi­che­cam­pag­ne aan, maar een struc­tu­re­le op­los­sing blijft uit.

LEU­VEN Bij De Lijn Vlaams-Bra­bant zit­ten ze ver­veeld met het zo­veel­ste on­ge­val op de bu­sper­rons aan het Mar­te­la­ren­plein in Leu­ven. In een tijd­span­ne van drie jaar raak­ten zes voet­gan­gers zwaar­ge­wond, na­dat ze op een of an­de­re ma­nier on­der een lijn­bus te­recht wa­ren ge­ko­men. ‘Noch­tans heb­ben we de­ze week de chauf­feurs met een be­richt nog ge­vraagd stap­voets te rij­den en uit te kij­ken wan­neer ze het per­ron in­draai­en’, zegt woord­voer­ster Ka­ren Van­den­plas van De Lijn Vlaams-Bra­bant. ‘En dan ge­beurt dit on­ge­val. Het is jam­mer om­dat we mo­men­teel in sa­men­spraak met het stads­be­stuur en de po­li­tie wer­ken aan een struc­tu­re­le op­los­sing voor het pro­bleem. Maar der­ge­lij­ke be­lang­rij­ke in­gre­pen vra­gen nu een­maal heel wat tijd.’ De ge­plan­de in­gre­pen ko­men al­vast te laat voor een 62-ja­ri­ge Leu­ve­naar die don­der­dag­avond om­streeks 16.45 uur met zijn lin­ker­been on­der bus­lijn 2 te­recht­kwam, ter hoog­te van per­ron 5.

‘Na de eer­ste zor­gen van een MUG-team is het slacht­of­fer met zwa­re ver­won­din­gen over­ge­bracht naar het zie­ken­huis’, zegt com­mis­sa­ris Marc Vran­ckx van de Leu­ven­se po­li­tie. ‘De man heeft veel bloed ver­lo­ren en is on­mid­del­lijk ge­o­pe­reerd. Zijn toe­stand is zorg­wek­kend.’ Om­dat de om­stan­dig­he­den van het on­ge­val on­dui­de­lijk zijn, stel­de het Leu­ven­se par­ket een ver­keers­des­kun­di­ge aan.

Ge­vaar­lijk

Het zo­veel­ste zwa­re on­ge­val ver­oor­zaak­te heel wat be­roe­ring bij om­staan­ders. ‘On­be­grij­pe­lijk dat De Lijn nog al­tijd niet heeft in­ge­gre­pen. Zelfs een klein kind ziet dat het hier ge­vaar­lijk is’, al­dus een ou­de­re bus­rei­zi­ger.

En­ke­le we­ken ge­le­den is dan wel be­slist een si­mu­la­tie­oe­fe- ning met éé­n­rich­tings­ver­keer via de ach­ter­kant van de per­rons uit te voe­ren, de re­sul­ta­ten hier­van la­ten op zich wach­ten. ‘In­dien er dan aan­pas­sin­gen zou­den ge­beu­ren, dan moe­ten we er wel voor op­let­ten dat die in­gre­pen in de om­ge­ving van het sta­ti­on geen nieu­we pro­ble­men ver­oor­za­ken’, re­a­geert sche­pen van Mo­bi­li­teit Dirk Rob­beets (SP.A) die an­de­re op­los­sin­gen ge­ne­gen is.

‘De Lijn moet het ver­za­dig­de bus­sta­ti­on ont­las­ten door een twee­de sta­ti­on te bou­wen aan de stel­plaats langs de Diest­sevest. Voor de stal­ling en de her­stel­ling van het ma­te­ri­aal zou een nieu­we werk­plaats aan de Een­meil­aan meer dan wel­kom zijn. De gron­den zijn zelfs in ei­gen­dom van De Lijn’, al­dus Rob­beets. In af­wach­ting van een op­los­sing ten gron­de lan­ceert De Lijn bin­nen­kort een af­fi­che­cam­pag­ne die rei­zi­gers moet in­for­me­ren over het vei­lig ge­bruik van de bu­sper­rons.

Door het in­ci­dent wa­ren vier per­rons uren­lang bui­ten ge­bruik. Via al­ter­na­tie­ve op- en af­stap­plaat­sen zijn de rei­zi­gers tot op hun be­stem­ming ge­raakt.

Fo­to: tab

De 62-ja­ri­ge Leu­ve­naar kwam on­der de lijn­bus te­recht, ter hoog­te van per­ron 5.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.