Strijd ver­huisd naar Oe­kra­ïens va­kan­tie­oord

Et­ni­sche Rus­sen woe­dend om­dat Kiev zich af­keert van Mos­kou

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND - JESSE VAN REGENMORTEL

Het zwaar­te­punt van de Oe­kra­ïen­se cri­sis ligt niet lan­ger in Kiev. Op de Krim, in het zui­den van het land, wor­den ook stra­ten en over­heids­ge­bou­wen be­zet. Door et­ni­sche Rus­sen, die Kiev net zo hard ha­ten als Kiev Mos­kou haat. De Krim is een aan­trek­ke­lij­ke plek. Wit­te stran­den, warm kli­maat. Niet voor niets was het des­tijds ‘de speel­tuin van de Tsa­ren’. Van­daag heerst er geen va­kan­tie­stem­ming. Zo­wat zes­tig pro­cent van de in­wo­ners van de re­gio, die in 1954 door Sov­jet­lei­der Ni­ki­ta Chroetst­sjov aan Oe­kra­ï­ne werd ge­schon­ken, zijn Rus­sen. En die zien met stij­gen­de ver­ba­zing en woe­de hoe Kiev zich re­so­luut van Mos­kou af­keert. Dus doen zij in Sim­fero­pol, de hoofd­stad van de Krim, wat de Oe­kra­ïen­se na­ti­o­na­lis­ten in Kiev doen. Ze be­to­gen luid­keels, ne­men de con­tro­le over van de stra­ten en de over­heids­ge­bou­wen. ‘Die pro-Rus­si­sche krach­ten be­rei­den nu al de af­schei­ding van de Krim voor’, zegt Ruslandkenner Mar­cel de Haas van het Ne­der­land­se Clin­gen­dael instituut. Vol­gens som­mi­ge be­rich­ten zijn ra­di­ca­le ac­ti­vis­ten uit Kiev op weg naar de Krim. Net om die split­sing te­gen te gaan.

Ja­noeko­vitsj in Rus­land

Gis­te­ren be­sloot de Oe­kra­ïen­se pre­si­dent om de re­ge­ring van de pro-Rus­si­sche re­gio de laan uit te stu­ren. Op 25 mei, de dag van de ver­kie­zin­gen, wordt in een re­fe­ren­dum be­slist over de toe­komst van de Krim. ‘Maar wat nog be­lang­rij­ker r is dan de in­ter­ne Oe­kra­ïen­se keu­ken, is de Rus­si­sche mi­li­tai­re aan­we­zig­heid op het schier­ei­land’, zegt Mar­cel de Haas, lui­te­nant-ko­lo­nel bui­ten dienst van de Ne­der­land­se land­macht. In Se­bast­o­pol ligt im­mers de Rus­si­sche Zwar­te Zee-vloot, die tot aan Sy­rië vaart en dus van ge­o­stra­te­gisch be­lang is. ‘De vraag is dus: hoe re­a­geert Rus­land. Van­uit mi­li­tair oog­punt lijkt het me niet waar­schijn­lijk dat Poe­tin be­slist om in te grij­pen. Oe­kra­ï­ne is

gee geen klein land­je waar je zo­maar over­heen walst. Maar zeg­gen wat er gaat ge­beu­ren, kan al­leen met een gla­zen bol. Sinds af­ge­lo­pen week­end durf ik niets meer te voor­spel­len.’ Toen leid­den snel op­een­vol­gen­de eve­ne­men­ten naar de af­zet­ting en de vlucht van de Oe­kra­ïen­se pre­si­dent Vik­tor Ja­noeko­vitsj. Gis­te­ren dook hij op­nieuw op, in Rus­land. Hij vroeg en kreeg be­scher­ming van Poe­tin en meld­de dat hij zich­zelf nog steeds als pre­si­dent be­schouwt.

Fo­to: rtr

De et­ni­sche Rus­sen zou­den de af­schei­ding van de Krim voor­be­rei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.