Mi­nis­ter Muy­ters: ‘Goed idee, maar je kunt dat niet ver­plich­ten’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Mi­nis­ter van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA) heeft oren naar het idee om ‘be­jaar­den­be­sten­dig’ te bou­wen. ‘Maar ik denk niet dat het aan­ge­we­zen is een al­ge­me­ne Vlaam­se re­gel op te leg­gen met mi­ni­mum­nor­men rond leef­tijd­be­sten­dig wo­nen’, zegt Muy­ters. ‘De kust is bij­voor­beeld een spe­ci­fiek ge­bied met zijn ei­gen spe­ci­fie­ke pro­ble­ma­tiek. Het is aan de ge­meen­ten daar om zelf te zien wat ze doen.’ Voor de ge­deel­de ruim­tes van ap­par­te­ments­blok­ken gel­den in West-Vlaan­de­ren al (stren­ge) re­gels rond toe­gan­ke­lijk­heid voor rol­stoel­ge­brui­kers en der­ge­lij­ke. ‘Een ge­meen­te kan per­fect zelf re­ge­len of ze ook re­gels op­legt voor de flats zelf’, zegt Muy­ters. ‘Zul­ke ex­tra nor­men hoe­ven niet ne­ga­tief te zijn. Ze kun­nen zelfs een ex­tra ver­koop­ar­gu­ment zijn om een ou­der pu­bliek aan te trek­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.