Tie­ner­moe­ders krij­gen 10 we­ken ver­lof

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

In het Vlaams Par­le­ment ligt een de­creet over de rechts­po­si­tie van leer­lin­gen voor. Daar­in staat on­der meer dat tie­ner­moe­ders tien we­ken moe­der­schaps­ver­lof krij­gen: een week vóór de be­val­ling en ne­gen we­ken er­na. Het wordt geen plicht, maar een recht. Tij­dens hun af­we­zig­heid kun­nen de tie­ner­moe­ders een be­roep doen op on­der­wijs aan huis, zo­als lang­du­rig zie­ke leer­lin­gen. Fa­ra, het luis­ter- en in­for­ma­tie­punt voor zwan­ger­schaps­keu­zes, is daar de gro­te pleit­be­zor­ger van. ‘De com­bi­na­tie tus­sen school en ou­der­schap is een moei­lij­ke even­wichts­oe­fe­ning, die door het moe­der­schaps­ver­lof ver­een­vou­digd kan wor­den’, zegt El­len Van Sti­chel van Fa­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.