De­meu­le­mees­ter kiest ook zon­der Ann voor zwart-wit

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Wan­neer top­mo­del­len overschakelen van één ap­pel per dag naar een hal­ve, fas­hi­o­nis­ta’s hand­tas­sen dra­gen met de waar­de van een fa­mi­lie­reis naar Ba­li en jour­na­lis­ten hun rech­ter­nier aan­bie­den voor een uit­no­di­ging, dan weet je: de Pa­rij­se mo­de­week is be­gon­nen. On­ze re­por­ter Glynis Procureur zit op de eer­ste rij en brengt ie­de­re dag ver­slag uit.

Wie zou er aan het ein­de van het de­fi­lé ko­men zwaai­en? Of­wel: wie heeft de col­lec­tie ge­maakt? Dat was gis­te­ren dé ham­vraag bij de aan­vang van de show van het merk Ann De­meu­le­mees­ter, dat het sinds no­vem­ber zon­der zijn op­richt­ster moet doen. De spe­cu­la­ties be­gon­nen in no­vem­ber, toen Ann De­meu­le­mees­ter in een hand­ge­schre­ven brief be­kend­maak­te dat ze haar ei­gen la­bel zou ver­la­ten om per­soon­lij­ke re­de­nen. ‘Een team’ zou voort­aan haar le­vens­werk over­ne­men: maar al­leen Joost mocht we­ten welk team dat was. Een Ne­der­lands-Frans-Bel­gisch trio, zo blijkt nu na de show in Pa­rijs gis­te­ren, be­staan­de uit de re­la­tief on­be­ken­de Mir­jam van den Ak­ker, Sé­bas­tien Meu­nier en Pa­trick van Om­meslae­g­he. Voor­al die laat­ste is een op­mer­ke­lijk fi­guur, we­gens zijn iet­wat vreemd car­ri­è­re­pad. Van Om­meslae­g­he stu­deer­de eerst ge­nees­kun­de, al­vo­rens ra­di­caal het roer om te gooi­en en les­sen te gaan vol­gen aan de Ant­werp­se Mo­de­aca­de­mie, waar hij in 1990 af­stu­deer­de. De man komt – net als Raf Si­mons – van Jil San­der, waar het twee­tal trou­wens nauw sa­men­werk­te. Voor­dien wa­ren er nog een paar kor­te pas­sa­ges bij on­der meer Ba­len­cia­ga en Jean Paul Gaul­tier. Het was even­wel niet de Belg die het pu­bliek mocht groe­ten. Die eer viel te beurt aan Sé­bas­tien Meu­nier, een leer­ling van Mai­son Mar­tin Mar­gie­la, die sinds 2010 de he­ren­col­lec­tie van De­meu­le­mees­ter te­kent. Dat de man niet ge­woon is om te bui­gen, was er­aan te zien. Toen hij na am­per een paar me­ter op de cat­walk al­weer rechts­om­keer wil­de ma­ken – iets wat de fo­to­gra­fen hem niet in dank had­den af­ge­no­men – duw­de een col­le­ga hem os­ten­ta­tief met bei­de han­den te­rug naar vo­ren. Meu­nier nam in naam van het drie­tal een iet­wat ma­ger ap­plaus in ont­vangst. Het trio speel­de vol­le­dig op sa­fe, met een zwart-wit­te col­lec­tie van ge­dra­peer­de jur­ken, asym­me­tri­sche de­signs, kor­te op lan­ge rok­ken en vi­ce ver­sa. Was De­meu­le­mees­ter er­bij ge­weest, ze had het be­slist goed ge­von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.