Loons­ver­la­ging voor half mil­joen Bel­gen

Ne­ga­tie­ve in­fla­tie zorgt er­voor dat wwe min­der gaan ver­die­nen

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Het le­ve le­ven wordt goed­ko­per, maar voor het eerst in vier jaar is er ook de­fla­tie in ons land. E En dat be­te­kent dat we min min­der gaan ver­die­nen. ‘Zo­wat 420.000 be­dien­de den uit het pa­ri­tair co­mi­té 218 – het groot­ste van het land met één op de drie be­dien­den uit de pri­vé – mo­gen zich in ja­nu­a­ri op­ma­ken voor een loons­da­ling.’ Dat zegt Koen Ma­ger­man, ju­ri­disch ex­pert van loon­spe­ci­a­list SD Worx. ‘Die loons­ver­la­ging zal vol­gens on­ze be­re­ke­nin­gen zo’n 0,07 pro­cent be­dra­gen. Ruim 100.000 land­ge­no­ten ver­die­nen op dit mo­ment al min­der als ge­volg van de de­fla­tie. ‘Werk­ne­mers uit de ce­ment­fa­brie­ken en de ar­bei­ders uit de pe­tro­le­um­nij­ver­heid en de han­del za­gen hun loon al in ju­ni da­len’, zegt Koen Ma­ger­man. ‘Bij de werk­ne­mers uit de ga­sen elek­tri­ci­teits­be­drij­ven ge­beur­de dat in ju­li, net als bij de werk­ne­mers uit de ha­vens en de fi­nan­ci­ë­le we- reld. De­ze maand kwa­men daar nog eens de no­ta­ris­be­dien­den bij.’ Toch blijft een aan­tal be­roeps- en be­vol­kings­groe­pen bui­ten schot. De wed­de van de amb­te­na­ren zal pas da­len wan­neer de in­dex met 2 pro­cent on­der de vo­ri­ge over­schre­den spi­lin­dex zakt. En dat is nog lang niet het ge­val. Die re­gel geldt ook voor de werk­loos­heids­uit­ke­rin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.