Na het pro­ces

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - Pe­ter Mij­le­mans Nieuws­ma­na­ger Re­a­geer www.nieuws­blad.be

Het pro­ces van het jaar is het mis­schien niet, de meest ver­bijs­te­ren­de rechts­zaak is het ver­moe­de­lijk wel. Al­leen al om­dat zo­veel van de be­klaag­den on­der­tus­sen ge­dood zijn door de ac­ti­vi­tei­ten die hen deels ten las­te wor­den ge­legd. En om­dat ie­mand zo­wel wordt op­ge­roe­pen als ver­dach­te, kroon­ge­tui­ge en ei­gen­lijk ook slacht­of­fer. Dat Fo­aud Belka­cem en zijn kor­nui­ten de de­mo­cra­tie ver­wer­pe­lijk vin­den, wis­ten we al. Dat hij jus­ti­tie min­acht – idem. Het bleek ook uit zijn on­der­vra­gin­gen en zijn hou­ding voor de rech­ter. Het is wach­ten op zijn ver­weer, maar gis­te­ren leek de me­dia­ge­nie­ke front­man van Sha­ria4Bel­gi­um weer bo­ven de we­reld te staan met zijn de­ni­gre­ren­de glim­lach. Voor het feit dat zijn or­ga­ni­sa­tie haat en ge­weld pre­dik­te zijn be­wij­zen ge­noeg. Al liet hij – zo­als spi­ri­tu­e­le lei­ders de ge­woon­te heb­ben – het lie­ver aan an­de­ren over om hun han­den vuil te ma­ken. Maar be­wij­zen dat hij ver­ant­woor­de­lijk ge­steld kan wor­den voor de exo­dus van jon­ge strij­ders rich­ting Sy­rië wordt wat an­ders. Zo­als uit de ver­kla­rin­gen van die­ge­nen die wil­den pra­ten blijkt, stuur­de hij ze niet ma­nu mi­li­ta­ri naar het front. Maar zou­den ze nooit in Sy­rië zijn be­land zon­der de pre­ken en de ma­ni­pu­la­tie van zijn be­we­ging. Recht­spraak in Bel­gië is niet op ethi­sche of re­li­gi­eu­ze re­gels ge­ënt, maar op wet­ten. Of er vol­doen­de mu­ni­tie is ge­le­verd om hem en de an­de­re ‘lei­ders’ die men nog kan vin­den voor ve­le ja­ren ach­ter de tra­lies te draai­en, is niet ze­ker. Het meest angst­aan­ja­gen­de aan de be­gin­dag van het pro­ces was de vast­stel­ling hoe mak­ke­lijk het is om jon­ge­ren die la­biel in de we­reld staan of zich maar een beet­je in de hoek ge­drumd voe­len, te ma­ni­pu­le­ren. Hoe ze al­le­maal een ei­gen web van leu­gens over zich heb­ben ge­span­nen. En die blij­ven vol­hou­den. Moch­ten hun ver­kla­rin­gen waar zijn, dan zou­den er veel meer am­bu­lan­ciers, ga­ra­gis­ten en poets­man­nen bij ISIS zit­ten dan strij­ders. Zou­den ze meer op hulp­or­ga­ni­sa­tie Hal­ve Maan lij­ken dan op bar­baar­se strij­ders die er hun hand niet voor om­draai­en om ie­mand te ke­len. Uit die eer­ste dag blijkt dat er meer no­dig zal zijn dan cel­straf­fen om het ji­ha­di-fe­no­meen in Vlaan­de­ren en Eu­ro­pa te ont­mij­nen. Als ie­mand met de uit­stra­ling van Belka­cem jon­ge­ren al kan over­tui­gen om voor een toe­komst te kie­zen die ver in het ver­le­den ligt, dan zit het pro­bleem veel die­per en heeft het veel meer oor­za­ken. Per­soon­lij­ke ze­ker, maat­schap­pe­lij­ke ook. Er moet nog een lang pro­ces vol­gen na de­ze rechts­zaak.

Er zal meer no­dig zijn dan cel­straf­fen om het ji­ha­dis­pook te ont­mij­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.