‘Ter­za­ke’ naar la­ter uur, ‘Rey­ers Laat’ af­ge­voerd

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Canvas gooit de pro­gram­ma­tie over­hoop. ‘Ter­za­ke’ ver­huist naar een la­ter uur, ‘Rey­ers Laat’ ver­dwijnt als laat­avond talk­show en er komt een nieuw nieuws- en ac­tua­pro­gram­ma in pri­me­ti­me: ‘De We­reld’. ‘Waar de Eén-kij­ker ie­de­re avond let­ter­lijk thuis­komt met Thuis, zal de Canvas-kij­ker dat doen met De We­reld’, zegt Carl Voet, hoofd­re­dac­teur van de ac­tua-pro­gram­ma’s VRT Nieuws. De­tails over de nieu­we pro­gram­ma’s wor­den van­daag pas ge­ge­ven op een pers­con­fe­ren­tie door de VRT. ‘Het wordt een breed da­ge­lijks magazine met aan­dacht voor bin­nen- en bui­ten­land­se po­li­tiek, maar ook voor we­ten­schap, kunst en cul­tuur, on­der­ne­men en eco­no­mie, en sport’. Het nieuws- en dui­dings­ma­ga­zi­ne Ter­za­ke, dat nu om 20 uur be­gint, ver­huist naar 22.30 uur en zal er vol­gens Carl Voet ook he­le­maal an­ders uit­zien. ‘Het pro­gram­ma keert te­rug naar zijn es­sen­tie, na­me­lijk: ter za­ke ko­men. Het ver­die­pen­de in­ter­view zal cen­traal staan in de nieu­we for­mu­le.’ Of Lie­ven Ver­strae­te en An­ne­lies Beck de pre­sen­ta­to­ren blij­ven, staat nog niet vast. ‘Pre­sen­ta­to­ren wor­den pas aan­ge­duid wan­neer al­le pro­gram­ma’s vas­te vorm krij­gen’, zo luidt het. Rey­ers Laat ver­dwijnt als laat­avond-talk­show om plaats te ma­ken voor Ter­za­ke. ‘Toch ver­dwijnt het niet he­le­maal. Het pro­gram­ma zal met zijn on­ge­dwon­gen aan­pak en zijn ge­va­ri­eerd me­nu voort­le­ven in de da­ge­lijk­se ope­ner van Canvas om 20 uur: De We­reld’. ‘De nieu­we pro­gram­ma’s hou­den re­ke­ning met de ver­an­der­de kijk­ge­woon­ten in Vlaan­de­ren en met het snel evo­lu­e­ren­de nieuws- en me- dia­ge­bruik’, zegt Paul Pey­kens die sa­men met El­ly Ver­vloet de nieu­we lij­nen heeft uit­ge­te­kend. ‘Het zal niet bij de ac­tua­pro­gram­ma’s blij­ven. Er zijn nog meer ver­an­de­rin­gen op komst. Dit is maar het be­gin van de ver­nieu­wings­ope­ra­tie’, zegt VRT-woord­voer­der Hans Van Goet­hem. Het is wel nog wach­ten tot na de paas­va­kan­tie van vol­gend jaar om de nieu­we pro­gram­ma’s te kun­nen zien. Woord­voer­der Hans Van Goet­hem be­na­drukt nog dat de ver­an­de­rin­gen niets te ma­ken heb­ben met even­tu­e­le be­spa­rin­gen. ‘De be­slis­sing werd al in mei ge­no­men.’

Fo­to: vrt

‘Ter­za­ke’ ver­huist naar 22.30 uur. Het is nog niet dui­de­lijk of Lie­ven Ver­strae­te en An­ne­lies Beck pre­sen­ta­to­ren blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.