Ac­ties bij Del­hai­ze voor­lo­pig op­ge­schort

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De vak­bon­den bij Del­hai­ze heb­ben gis­te­ren in de on­der­ne­mings­raad ant­woor­den ge­kre­gen op een aan­tal vra­gen. Daar­door zijn er de­ze week wel­licht geen nieu­we ac­ties. Sinds ju­ni lo­pen bij de wa­ren­huis­ke­ten al on­der­han­de­lin­gen over een zwaar her­struc­tu­re­rings­plan, waar­bij één job op de zes ge­schrapt wordt en één win­kel op de tien af­ge­sto­ten. Bo­ven­dien wordt zwaar be­spaard. Zo ver­na­men de bon­den gis­te­ren dat het over­blij­ven­de per­so­neel zo’n tach­tig mil­joen eu­ro op zijn loon moet be­spa­ren. Daar­voor wor­den denk­pis­tes naar vo­ren ge­scho­ven als de af­schaf­fing van de be­taal­de kof­fie­pau­ze, maar ook de uit­be­ta­ling van een aan­tal pre­mies in maal­tijd­che­ques. On­danks de­ze bit­te­re pil von­den zo­wel vak­bon­den als di­rec­tie van Del­hai­ze dat de ge­sprek­ken in een con­struc­tie­ve en se­re­ne sfeer ver­lie­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.