Fi­lip kocht in­cog­ni­to wa­pen om op hin­des te ja­gen

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - WIM DEHANDSCHUTTER

Ko­ning Fi­lip gaat de­ze herfst ne­gen­tig hin­den af­schie­ten op zijn do­mein in de Ar­den­nen. Daar­voor kreeg hij de toe­stem­ming van de Waal­se over­heid. Gis­te­ren nam hij al een kijk­je in een wa­pen­han­del. Tot gro­te woe­de van GAIA. ‘Sire, geeft u zo uw kin­de­ren het meest stich­ten­de voor­beeld?’

Fi­lip be­reidt zich zo voor op het nieu­we jacht­sei­zoen. Hoog­te­punt wordt de pe­ri­o­de tus­sen 16 en 30 ok­to­ber, wan­neer hij een reeks jacht­par­tij­en or­ga­ni­seert voor fa­mi­lie, vrien­den en con­tac­ten. De uit­no­di­gin­gen zijn fel ge­geerd on­der de fi­ne fleur van de adel en de za­ke­nen di­plo­ma­tie­ke we­reld.

Prins Lo­renz, de echt­ge­noot van prin­ses Astrid, wordt on­ge­twij­feld de lei­der van het ge-

Ko­ning Fi­lip heeft gis­ter­mid­dag een be­zoek ge­bracht aan wa­pen­han­de­laar Bi­net in Brus­sel. Hij ging in­cog­ni­to langs in de win­kel in de Ko­ningstraat, die zich al lan­ger of­fi­ci­eel hof­le­ve­ran­cier mag noe­men. Een fo­to­graaf zag hem bui­ten­ko­men met le­ge han­den. Wel­licht wor­den zijn aan­ko­pen dis­creet thuis in La­ken ge­le­verd. De zaak­voer­der zelf wens­te gis­te­ren niet te re­a­ge­ren op het ko­nink­lij­ke be­zoek.

Sa­men met Lo­renz

zel­schap. Hij staat in de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie be­kend als de meest fer­ven­te ja­ger, sa­men met zijn oud­ste zoon Ame­deo.

Nie­mand durft te wei­ge­ren

Bij die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie GAIA zijn ze al­les­be­hal­ve op­ge­zet met de jacht­plan­nen van Fi­lip. ‘Ja­gen is een vorm van ge­weld, waar­van weer­lo­ze die­ren het slacht­of­fer zijn. Het is een schan­de dat een ko­ning zich daar­aan waagt’, zegt Mi­chel Van­den­bosch van GAIA. Het Bel­gi­sche staats­hoofd kan ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den aan­ha­len: hij mag/moet ja­gen om het ‘wild­be­stand in de Waal­se bos­sen in even­wicht te hou­den’. Het Waal­se agent­schap Na­tuur en Bos geeft hem daar­om de toe­stem­ming ne­gen­tig hin­den af te schie­ten. Op het aan­tal moef­lons en ever­zwij­nen staan geen be­per­kin­gen. ‘Na­tuur­be­houd? Wat een drog­re­den’, re­a­geert Van­den- bosch. ‘Als een ko­ning de ad­mi­ni­stra­tie vraagt of hij mag ja­gen op zijn do­mein: wie gaat dat wei­ge­ren? Ik kan me noch­tans moei­lijk in­beel­den dat er in Cierg­non een on­waar­schijn­lij­ke over­po­pu­la­tie van hin­des of ree­ën is.’ De jacht is een fa­vo­riet tijd­ver­drijf in de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie. Le­o­poldI schoot al op spe­ci­aal wild, wel­licht de laat­ste Bel­gi­sche wol­ven. Maar voor­al on­der prin­ses Li­li­an, de flam­boy­an­te twee­de vrouw van Leopold III, flo­reer­de de jacht als roy­a­le hob­by. ‘Het is een pu­bliek ge­heim dat ko­ning Bou­de­wijn een fer­vent te­gen­stan­der was. En ook prins Lau­rent zal het ver­af­schu­wen’, ver­volgt Mi­chel Van­den­bosch, die ko­ning Fi­lip nog een be­den­king mee­geeft. ‘Sire, is dit het meest stich­ten­de voor­beeld voor uw kin­de­ren? Zou u uw kroost niet be­ter em­pa­thie voor de kwets­baar­sten bij­bren­gen, mens of dier?’

Jacht­recht

Fi­lip heeft in Cierg­non het jacht­recht over een uit­ge­strekt woud van 2.000 hec­ta­re. Het do­mein is drie keer zo groot, maar het an­de­re, gro­te­re ge­deel­te wordt ter be­schik­king ge­steld aan ‘ge­wo­ne’ ja­gers. De toen­ma­li­ge kroon­prins Fi­lip kreeg in 2008 al de goe­ge­meen­te over zich heen, toen hij deel­nam aan een fa­zan­ten­jacht in Ee­klo, op uit­no­di­ging van een in­du­stri­eel. Het Pa­leis wens­te gis­te­ren niet te re­a­ge­ren, aan­ge­zien de lief­de voor de jacht tot de pri­vés­feer be­hoort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.