Rel­le­tje over ‘gra­tis’ vlieg­tuig Van Rom­puy

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De Ca­na­de­se pre­mier

Step­hen Har­per (mid­den op fo­to) kreeg gis­te­ren hoog Eu­ro­pees be­zoek, maar dat brak hem zuur op. Hij ont­ving Raads­voor­zit­ter Her­man

Van Rom­puy (links) en Jo­sé Ma­nu­el Bar­ro­so (rechts), voor­zit­ter van de Com­mis­sie. Har­per deed er al­les aan om Van Rom­puy zo lang mo­ge­lijk in de Ca­na­de­se hoofd­stad Ot­ta­wa te hou­den voor een po­li­tiek eve­ne­ment. Om­dat de EU-de­le­ga­tie daar­door de ge­plan­de com­mer­ci­ë­le te­rug­vlucht uit Ot­ta­wa naar Brus­sel zou mis­sen, stel­de Har­per gra­tis een air­bus van het Ca­na­de­se le­ger ter be­schik­king. Dat kost­te Ca­na­da 240.000 eu­ro. Zo­wel bin­nen zijn par­tij als bin­nen zijn re­ge­ring komt Har­per daar­door on­der vuur te lig­gen. Vol­gens de Ca­na­de­se krant

The Na­ti­o­nal werd de air­bus tot nu toe al­leen nog maar ter be­schik­king ge­steld van de Brit­se roy­als en de paus.

Fo­to: isopix

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.