Machts­strijd ver­scheurt pres­ti­gi­eu­ze Vle­rick School

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De be­lang­rijk­ste ma­na­ge­ment­op­lei­ding van Vlaan­de­ren wordt ver­scheurd door een machts­strijd. Zo­wat een jaar is de Vle­rick School al be­zig met de op­vol­ging van voor­zit­ter Louis Ver­be­ke. Mor­gen wordt de knoop door­ge­hakt. De be­oog­de op­vol­ger was de Frans­man Roch Do­li­veux, CEO van UCB. De Vla­ming Frank Donck zou als vi­ce­voor­zit­ter be­noemd wor­den­om Do­li­veux bij te staan. Maar dat was bui­ten Ver­be­ke zelf ge­re­kend. Hij had moei­te met zijn af­scheid en re­a­geer­de met een be­vra­ging van het aca­de­misch per­so­neel over het pres­te­ren van de­caan Phi­lip­pe Has­pe­slagh. Daar­uit kwam een nip­te 13/12-stem­ming te­gen de de­caan. Pijn­lijk voor Has­pe­slagh, die de eer aan zich­zelf wil hou­den. Als hij op­stapt, moet de school plots ook naar een nieu­we de­caan op zoek.

De he­le zaak is een splijt­zwam ge­wor­den bin­nen de Vle­rick School. Een deel van het per­so­neel blijft trouw aan Louis Ver­be­ke, an­de­ren zijn on­ge­dul­dig naar een nieu­we voor­zit­ter. Op de web­si­te van de Vle­rick School wordt al in de ver­le­den tijd over Louis Ver­be­ke ge­spro­ken. ‘Hij was meer dan 15 jaar voor­zit­ter’, staat er.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.