Agent vrij­uit na tip over al­co­hol­con­tro­le

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Een po­li­tie­agent die via een sms een tien­tal vrien­den had ge­waar­schuwd voor een al­co­hol­con­tro­le is door het hof van be­roep in Ant­wer­pen vrij­ge­spro­ken. Het par­ket was van me­ning dat de agent zich schul­dig had ge­maakt aan schen­ding van het be­roeps­ge­heim, maar het hof van be­roep oor­deel­de dat het ging om een spij­ti­ge schen­ding van de dis­cre­tie­plicht. Aan­ge­zien de af­we­zig­heid van dis­cre­tie niet straf­rech­te­lijk be­straft wordt, werd de agent vrij­ge­spro­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.