‘Al 22.000 mi­gran­ten ge­stor­ven aan Eu­ro­pe­se gren­zen’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Sinds het jaar 2000 zijn al meer dan 40.000 men­sen om het le­ven ge­ko­men bij een po­ging om naar een an­der land te vluch­ten. 22.000 slacht­of­fers vie­len aan on­ze Eu­ro­pe­se gren­zen. De mees­ten daar­van lie­ten het le­ven bij een po­ging om de Mid­del­land­se Zee over te ste­ken. Dat blijkt uit een rap­port dat de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie (IOM) gis­te­ren be­kend­maak­te. An­de­re ge­vaar­lij­ke re­gio's voor de vluch­te­lin­gen zijn de Ame­ri­kaansMexi­caan­se grens (6.000 do­den sinds 2000), de Sa­ha­ra (3.000 do­den) en de In­di­sche Oce­aan (3.000 do­den). Wil­li­am La­cy Swing, di­rec­teur-ge­ne­raal van de hulp­or­ga­ni­sa­tie: ‘Het is tijd dat er meer ge­beurt dan en­kel maar slacht­of­fers tel­len.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.