Wat doet de over­heid?

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De Eu­ro­pe­se com­mis­sie heeft de lid­sta­ten ge­vraagd om een lijst op te stel­len van de pro­ble­ma­ti­sche exo­ten op hun grond­ge­bied. Een werk­groep stelt een ac­tie­plan op om die soor­ten in te dij­ken en om uit­heem­se soor­ten bui­ten Eu­ro­pa te hou­den. Bo­ven­dien geeft de EU jaar­lijks min­stens 12 mil­jard eu­ro uit aan maat­re­ge­len om de ver­sprei­ding van in­va­sie­ve exo­ten on­der con­tro­le te hou­den en de scha­de die ze ver­oor­za­ken te her­stel­len. In Ne­der­land en Bel­gië wordt de eco­no­mi­sche scha­de ge­raamd op 2 mil­jard eu­ro per jaar. Ook bij de Ver­e­nig­de Na­ties ma­ken ze zich zor­gen: ‘In­va­sie­ve exo­ti­sche plan­ten- en dier­soor­ten zijn een ern­sti­ge be­drei­ging voor de we­reld­eco­no­mie, de bi­o­di­ver­si­teit en de maat­schap­pij in het al­ge­meen’, zegt Ban Ki-moon, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de VN.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.