Hong­kong vecht met pa­ra­plu’s voor de­mo­cra­tie

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Het pro­test voor meer de­mo­cra­tie in Hong­kong is geen zaak meer van de stu­den­ten al­leen. Ar­bei­ders, be­dien­den, jong, oud, ie­der­een doet mee. Zelfs amb­te­na­ren, die met ont­slag wor­den be­dreigd, slui­ten zich aan. De op­roer­po­li­tie heeft al po­gin­gen on­der­no­men om het fi­nan­ci­ë­le hart van Hong­kong, dat in han­den is van tien­dui­zen­den be­to­gers, met traan­gas en wa­pen­stok vrij te ma­ken. Op­val­lend is dat de mees­te de­mon­stran­ten een pa­ra­plu bij heb­ben. Die dien­den oor­spron­ke­lijk om zich te be­scher­men te­gen de bran­den­de zon. Maar toen de po­li­tie traan­gas be­gon te spui­ten, merk­ten ze dat het ook een ide­aal schild was.

Fo­to: Reu­ters Fo­to: rtr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.