Brit­se mi­nis­ter trapt in por­no­val

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

De Brit­se mi­nis­ter van Ci­vie­le Sa­men­le­ving, Brooks New­mark (56, fo­to), heeft ont­slag ge­no­men uit het ka­bi­net van pre­mier Ca­me­ron. Pi­kan­te kiek­jes heb­ben hem de das om­ge­daan. De krant Sun­day

Mir­ror had za­ter­dag aan­ge­kon­digd dat ze be­zwa­ren­de fo­to’s zou pu­bli­ce­ren, waar­na New­mark de eer aan zich­zelf hield.

Vol­gens Sun­day Mir­ror wis­sel­de New­mark een reeks por­no­gra­fi­sche fo­to’s uit met een man­ne­lij­ke jour­na­list die zich had uit­ge­ge­ven voor een vrou­we­lij­ke po­li­tie­ke fan. Tij­dens een chat op een so­ci­aal­net­werk­si­te stuur­de de fan een sug­ges­tie­ve fo­to van zich­zelf naar New­mark. Die vroeg om meer: een fo­to zon­der han­den op de stra­te­gi­sche plek­jes. In ruil daar­voor be­loof­de New­mark een pi­kan­te fo­to van zich­zelf. ‘Zo­dat we al­le­bei een ge­heim­pje heb­ben.’ Het werd een fo­to in py­ja­ma, die net iets te veel bloot­gaf. Waar­na de nach­te­lij­ke chat steeds ver­der ging. De mi­nis­ter no­dig­de de nep­fan ook uit voor een tê­te-àtê­te op een con­fe­ren­tie van de Con­ser­va­tie­ve Par­tij af­ge­lo­pen zon­dag. New­mark, een ge­trouw­de va­der van vijf kin­de­ren, zat sinds 2005 in het Brit­se par­le­ment. Hij is me­de-op­rich­ter van de cam­pag­ne­groep Wo­men2win, die meer vrou­wen in het par­le­ment wil krij­gen. De jour­na­list, die zich uit­gaf voor ene Sophie Wit­tams, had naar een heel pak par­le­men­tai­ren een uit­no­di­gen­de fo­to ge­stuurd van een jon­ge blon­di­ne. Bij New­mark had hij prijs.

Fo­to: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.