‘Het in­te­res­seert me niet hoe­veel­ste we wor­den’

Coach Gert Van­de Broek wil voor­al goeie mat­chen zien van zijn Yel­low Ti­gers Het feest­ge­druis is ver­stomd in het Bel­gi­sche kamp na het be­rei­ken van de twee­de ron­de van het WK. En dat voor het eerst in de ge­schie­de­nis. Gis­te­ren was er nog een beet­je va­kan­ti

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

sche doel­stel­lin­gen. Dat zijn team nu ook nog de twee­de ron­de van het WK over­leeft, hoort dus tot het rijk van de on­be­reik­ba­re dro­men. ‘Het in­te­res­seert me zelfs niet hoe­veel­ste we uit­ein­de­lijk wor­den. Is dat 15de of 12de, het doet er nau­we­lijks toe. Ik wil voor­al dat we goeie wed­strij­den blij­ven spe­len en sta­biel wor­den op dit ni­veau.’

De coach leg­de er gis­ter­och­tend nog even de pees op, voor­al voor de speel­sters die zon­dag­avond niet in ac­tie kwa­men te­gen Pu­er­to Ri­co. Na de mid­dag kre­gen ze ech­ter met zijn al­len een paar uur om de stad in te trek­ken, met of zon­der fa­mi­lie, en een ter­ras­je te doen. ‘An­ders du­ren de da­gen te lang in dit ho- tel, ver van al­les ver­wij­derd.’ Gert Van­de Broek is ech­ter niet bang dat zijn dis­ci­pe­len de con­cen­tra­tie zul­len ver­lie­zen, nu het hoofd­doel is be­reikt. ‘Van­af dins­dag gaan we weer in on­ze nor­ma­le rou­ti­ne met trai­nen, vi­deo, fit­ness. Ik stel trou­wens vast dat de ploeg echt in het tor­nooi zit, met een goeie com­bi­na­tie van fo­cus en ple­zier. Dat neemt niet weg dat we ons geen gek­ke din­gen in het hoofd zul­len ha­len. Ita­lië en de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek, dat is echt ab­so­lu­te we­reld­top. En re­ken er maar niet op dat ze ons gaan on­der­schat­ten. In Ita­lië zul­len ze het zich wel her­in­ne­ren dat we hen vo­rig jaar vloer­den op het EK. (grijnst) Een ver­wit­tigd man is er twee waard, een vrouw drie. We moe­ten er re­ke­ning mee hou­den dat we eens zwaar kun­nen ver­lie­zen en ons daar dan snel over­heen zet­ten. Ie­der punt­je dat we pak­ken in on­ze eer­ste twee wed­strij­den is lou­ter bo­nus. Daar­na zal voor­al de men­ta­le fris­heid be­pa­len wat er te ra­pen valt in Tries­te. Maar nog eens: het is voor­al ons ni­veau dat me de­ze week in­te­res­seert.’ De Yel­low Ti­gers kon­den de voor­bije week in het Pala­flo­rio van Ba­ri re­ke­nen op een dap­pe­re sup­por­ters­scha­re die zich flink liet ho­ren en vaak als eni­ge voor de no­di­ge am­bi­an­ce zorg­de. Voor veel van hen zit de ‘vol­ley­bal­va­kan­tie’ er ech­ter op, zo­dat het woens­dag even af­wach­ten wordt hoe het ge­steld is met de steun van­uit de tri­bu­nes. Daar zal hoe dan ook het blauw over­heer­sen, nu ook het thuis­land Ita­lië zijn mat­chen speelt in Ba­ri.

Fo­to: blg

Tijd voor ont­span­ning. De Yel­low Ti­gers trok­ken na hun kwa­li­fi­ca­tie voor de twee­de ron­de de stad in voor een wan­de­ling en een ter­ras­je.

GERT VAN­DE BROEK Bonds­coach

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.