‘Meer am­bi­tie als coach dan vroe­ger als spe­ler’

Johan De­vog­hel (As­se-Len­nik), de jong­ste coach van de Ethi­as Le­a­gue

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - PAUL DE KEYSER

‘Ik heb meer am­bi­tie als coach dan vroe­ger als spe­ler’, grijnst Johan De­vog­hel, met zijn 33 de jong­ste coach van de Ethi­as Le­a­gue. De VlaamsBra­ban­der vindt het su­per dat As­se-Len­nik nog eens de be­ker­fi­na­le speelt. ‘Maar nu we zo ver zijn, telt maar één ding: win­nen!’ As­se-Len­nik staat voor ver­schroei­en­de we­ken. Na de be­ker­fi­na­le volgt het in ra­zen­de vaart: het slot van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie, min­stens twee Eu­ro­pe­se kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den – al­weer te­gen Ant­wer­pen – en de play­offs van de Ethi­as Le­a­gue. ‘Woens­dag-za­ter­dag, woens­dag-za­ter­dag. Ie­de­re week een dub­be­le op­dracht.’ Johan De­vog­hel maakt er geen dra­ma van. ‘Wat had­den we ge­zegd als ze ons voor de start van het vol­ley­sei­zoen had­den voor­speld dat we nu nog mee zou­den strij­den op drie fron­ten? Yes! Dan moe­ten we dat nu niet als ex­cuus ge­brui­ken.’ Johan De­vog­hel – 1m89 en at­le­tisch ge­bouwd – zou on­op­val­lend kun­nen ver­dwij­nen tus­sen zijn spe­lers, wan­neer die in het Zel­lik­se Molenbos hun trai­ning af­wer­ken. Hij bracht het als hoofd­aan­val­ler met Zul­te tot eer­ste na­ti­o­na­le, maar stop­te zijn car­ri­è­re al op zijn 24ste. ‘Ik had noch­tans een aan­bie­ding om voor PNV Waas­land in de hoog­ste af­da­ling te spe­len, maar ik vond van me­zelf dat ik niet goed ge­noeg was voor de top. Min­der in­te­res­seer­de me niet, dus werd ik maar coach. (glim­lacht) Een juis­te keu­ze, mag ik on­der­tus­sen toch zeg­gen.’

Geen on­zin

Johan De­vog­hel was zes jaar as­sis­tent-coach bij As­se-Len­nik en volg­de toen Alain Dar­den­ne naar Me­nen. In 2013 nam hij loop­baan­on­der­bre­king als le­raar L.O. om te­rug te ke­ren naar As­se-Len­nik, dit keer als hoofd­coach wel­is­waar. ‘Een ri­si­co? Ik kan nog al­tijd te­rug naar het on­der­wijs. (denkt na) Die mo­ge­lijk­heid blijft nog een jaar of drie, denk ik. Ik zou het eens moe­ten na­kij­ken maar voor­lo­pig is het al­les­zins niet aan de or­de.’ Vo­ri­ge len­te scheel­de het noch­tans niet veel, toen de ploeg na het fail­lis­se­ment van de hoofd­spon­sor in nau­we schoen­tjes kwam en an­de­re geld­schie­ters pas toe­hap­ten na een vrij bi­zar­re ac­tie via Fa­ce­book. Pas met meer dan 15.000 li­kes op de tel­ler kwa­men ze met de no­di­ge cen­ten over de brug. ‘Het be­stuur heeft dat mooi opgelost’, looft De­vog­hel. ‘Al­tijd wer­den we cor­rect be­taald. Echt cha­peau, maar ui­ter­aard heerste er on­rust. Werd de ploeg op­ge­doekt, dan stond ik nu waar­schijn­lijk op­nieuw in de school. Zo veel plaat­sen zijn er in ons land im­mers niet als pro­fes­si­o­neel vol­ley­bal­coach.’ Om­wil­le van die la­te door­start moest As­seLen­nik spe­lers la­ten ver­trek­ken en kon het pas laat zélf ac­tief wor­den op de trans­fer­markt. Uit­ein­de­lijk moesten acht nieu­we pi­on­nen wor­den in­ge­past. ‘Bij mijn de­buut wa­ren er dat tien. Re­de­lijk ste­vig om te be­gin­nen’, lacht Johan De­vog­hel. ‘Ui­ter­aard wer­den toen vraag­te­kens ge­zet bij zo’n jon­ge coach. Ik heb er me niet veel van aan­ge­trok­ken en heb ge­woon mijn ding ge­daan in plaats van een rol­le­tje te gaan spe­len en on­zin te ver­tel­len. Het klik­te di­rect.’

Fo­cus

As­se-Len­nik be­gon de nieu­we cam­pag­ne met een 6 op 12. ‘We had­den een aan­pas­sings­pe­ri­o­de no­dig en moesten her­stel­len van een zwa­re voor­be­rei­ding, waar­in je ten­slot­te de ba­sis legt voor de rest van het sei­zoen. Ook al had ik niet dé gro­te na­men in de ploeg, toch wist ik dat we over ge­noeg po­ten­ti­eel be­schik­ten om méé te doen. Waar­om dan pa­ni­ke­ren? Het is pas nu dat de prij­zen wor­den uit­ge­deeld.’ De eer­ste daar­van dus de­ze avond in het Ant­werp­se Sport­pa­leis. ‘Het is su­per dat we de fi­na­le heb­ben ge­haald,

maar

nu we zo ver zijn, telt maar één ding: win­nen! Ant­wer­pen is licht fa­vo­riet om­dat het via de Cham­pi­ons Le­a­gue meer zul­ke wed­strij­den speel­de, maar in de com­pe­ti­tie is al ge­ble­ken dat we me­kaar waard zijn. Ik denk dat de ploeg die het best ge­fo­cust blijft, uit­ein­de­lijk het mees­te kans op de be­ker maakt.’ Met ruim 13.000 toe­schou­wers als ge­tui­ge. ‘ Dat zal aan­ge­naam zijn’, grin­nikt De­vog­hel.

Fo­to: mhb

Johan De­vog­hel is met zijn 33 de jong­ste coach van de Ethi­as Le­a­gue. ‘Daar wer­den vra­gen bij ge­steld, ja. Maar ik heb ge­woon mijn ding ge­daan.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.