Ont­spoor­de fac­tuur

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Niets staat zo ga­rant voor een con­stan­te stroom aan be­las­ting­in­kom­sten als de taks op din­gen die veel men­sen on­mis­baar vin­den. Het is al ja­ren de lo­gi­ca van de stij­gen­de tak­sen op ta­bak, al­co­hol en brand­stof. Goed, hier en daar haakt een ro­ker af of be­slist ie­mand om voort­aan met de trein naar het werk te pen­de­len, maar een pak ge­brui­kers vloekt eens en be­taalt ver­vol­gens braaf de ho­ge­re prijs. Weer een gaat­je in de be­gro­ting ge­dicht. Blijk­baar is in het hoofd van on­ze hui­di­ge mi­nis­ters elek­tri­ci­teit de­zelf­de plaats gaan in­ne­men. Zet een paar mi­nis­ters in één ka­mer en ze ko­men ge­ga­ran­deerd bui­ten met nog maar eens een ver­ho­ging van de elek­tri­ci­teits­prijs. Het ver­schil met ta­bak en al­co­hol is noch­tans niet on­be­lang­rijk: je kan écht niet zon­der elek­tri­ci­teit. Het is een ba­sis­voor­zie­ning. Een­tje waar de mo­da­le bur­ger van­af ja­nu­a­ri de helft meer voor be­taalt. Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie An­ne­mie Tur­tel­boom (Open VLD) lap­te er gis­te­ren voor die mo­da­le bur­ger zo maar even­tjes 100 eu­ro per jaar bij, de laat­ste in een lan­ge rij ver­ho­gin­gen. Wie in een of an­der bud­get­plan zit en dus so­wie­so al el­ke eu­ro twee keer moet om­draai­en, be­taalt 25 eu­ro meer per jaar. En ja, we zul­len die al­le­maal be­ta­len, om­dat stil­le­tjes in het don­ker zit­ten niet echt een op­tie is. Net­jes is die aan­slag op de elek­tri­ci­teits­fac­tuur al­lang niet meer. For­meel dient de­ze ver­ho­ging om de fi­nan­ci­ë­le put van de zon­ne­pa­ne­len te dem­pen. Maar als er ie­mand een enorm voor­deel ge­haald heeft uit de te roy­a­le sub­si­dies van het ver­le­den, dan zijn het wel slim­me on­der­ne­mers die de pa­ne­len met dui­zen­den in­stal­leer­den. Kijkt men nu eerst in die rich­ting? Nee, de bur­gers moe­ten meer dan de helft van de fac­tuur dra­gen. Dat is niet ern­stig meer. Je zou nog ge­woon even op de tan­den kun­nen bij­ten, mocht je nog het ge­voel krij­gen dat we door een pijn­lij­ke aan­pas­sings­pe­ri­o­de moe­ten om­dat het ou­de be­leid op zijn gren­zen ge­sto­ten is, maar dat on­ze re­ge­rin­gen in­tus­sen wel per­fect we­ten wel­ke rich­ting we uit moe­ten. Maar tus­sen scheur­tjes en af­scha­kel­plan­nen, een ener­gie­be­leid dat voor­al groe­ne ge­bak­ken lucht be­vat en een cas­ca­de aan nieu­we tak­sen, is het moei­lijk om nog iets van vi­sie te ont­wa­ren. Be­hal­ve dan de­ze ‘vi­sie’: elek­tri­ci­teit is blijk­baar een uit­ge­le­zen do­mein om plat­te be­las­ting­ver­ho­gin­gen door te voe­ren door re­ge­rin­gen die be­we­ren dat ze de be­las­tin­gen doen da­len.

Net­jes is de cas­ca­de aan prijs­stij­gin­gen voor elek­tri­ci­teit al­lang niet meer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.