Maf­fi­a­clan ver­schans­te zich in Frans vier­ster­ren­ho­tel

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - De ar­res­ta­tie, waar­bij twin­tig agen­ten wer­den in­ge­zet, ver­liep niet zon­der slag of stoot. Eén van de ver­dach­ten pro­beer­de te vluch­ten en raak­te daar­bij licht­ge­wond

Min­der dan twee maan­den na de fel­be­spro­ken li­qui­da­tie van Sil­vio Aqui­no, de maf­fia­baas die in Op­g­lab­beek met meer­de­re ko­gels werd af­ge­maakt, is een de­fi­ni­tie­ve door­braak niet ver­af. In­tens speur­werk door 25 Bel­gi­sche agen­ten die full­ti­me op de zaak zijn ge­zet, heeft ge­leid tot de ar­res­ta­tie van de vijf nog le­ven­de ver­dach­ten. De zes­de werd die­zelf­de 27ste au­gus­tus nog dood te­rug­ge­von­den langs een snel­weg in het Ne­der­land­se Roer­mond. De an­de­re vijf, daar is het Lim­burg­se ge­recht van over­tuigd, heb­ben de li­qui­da­tie van het kop­stuk van de Maas­me­chel­se drugs­ben­de va­nop de eer­ste rij mee­ge­maakt. Vol­gens de ver­kla­rin­gen van Sil­vio’s vrouw, Sil­via Lisko­va, de­den ze dat ver­kleed als nep­agen­ten.

Eén grote fa­mi­lie

De ver­dach­ten zijn Oost-Eu­ro­pe­a­nen en stam­men uit het Al­ba­ne­se zi­geu­ner­mi­li­eu. Vol­gens Dominique Re­not­te van het par­ket Lim­burg heb­ben al­le ge­ar­res­teer­den fa­mi­li­a­le ban­den. ‘Het li­chaam in Roer­mond was dat van de zoon van een me­de­da­der. Verder zijn nu ook de broer en de oom aan­ge- hou­den.’ Een van hen zit al en­ke­le we­ken in een Vlaam­se cel na het ple­gen van een in­braak. De rest bleef lan­ger uit de klau­wen van het ge­recht. Twee van zijn kom­pa­nen (29 en 32 jaar) wer­den een week ge­le­den door de Duit­se au­to­ri­tei­ten op­ge­pakt in Keu­len. De ene thuis, de an­de­re in een win­kel- cen­trum. De twee had­den een vast adres in de Duit­se stad. Hun ar­res­ta­ties ver­lie­pen zon­der pro­ble­men. Don­der­dag­nacht werd 1.200 ki­lo­me­ter zui­de­lij­ker, in het Franse Man­de­li­eu-La-Na­pou­le, de voor­lo­pig laat­ste ar­res­ta­tie ver­richt. Twee ver­moe­de­lij­ke da­ders, on­der wie de va­der van de dood te­rug­ge­von­den ver­dach­te, kon­den ge­vat wor­den. De voor­bije we­ken had­den de twee zich schuil­ge­hou­den in het Ant­werp­se. Toen bleek dat de speur­ders dich­ter­bij kwa­men, vlucht­ten ze naar Zuid-Frank­rijk. Hun schuil­adres: een chi­que vier­ster­ren- ho­tel na­bij Can­nes. Dat de twee de po­li­tie ver­wacht­ten, bleek uit het feit dat ze hun sui­te langs de bin­nen­zij­de ge­bar­ri­ca­deerd had­den. Al da­gen kwa­men ze niet meer bui­ten uit schrik om op­ge­pakt te wor­den. De ope­ra­tie, waar­bij twin­tig agen­ten wer­den in­ge­zet, ver­liep ook niet zon­der slag of stoot. Eén van de ver­dach­ten wou vluch­ten en raak­te daar­bij licht­ge­wond. Met hun ar­res­ta­tie zijn al­le ont­bre­ken­de puz­zel­stuk­ken ge­von­den. Rest en­kel nog de puzzel te leg­gen, met na­me uit­kla­ren wie de fa­ta­le scho­ten heeft ge­lost. Maar daar­voor moe­ten ze eerst uit­ge­le­verd en ver­hoord wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.