Bij de ont­gin­nin­gen van stort­plaat­sen zal 88 vier­kan­te ki­lo­me­ter vrij­ko­men, de ruim­te van een cen­trum­stad

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De Open­ba­re Vlaam­se Af­val­stof­fen­maat­schap­pij (OVAM), die het project zal lei­den, heeft de voor­bije ja­ren al de eer­ste er­va­rin­gen op­ge­daan met land­fill mi­ning. OVAM voer­de al proef­bo­rin­gen uit in on­der meer Bor­nem, Dam­me, Gent en Zui­en­ker­ke, om te zien wel­ke in­stru­men­ten pre­cies no­dig zou­den zijn voor de ont­gin­ning. ‘El­ke stort­plaats vraagt voor­af nauw­ge­zet on­der­zoek’, zegt OVAMwoord­voer­der Jan Ver­hey­en. Zo is op som­mi­ge af­val­stor­ten voor­al huis­hou­de­lijk af­val te vin­den, ter­wijl op an­de­re plek­ken veel in­du­stri­eel af­val ligt op­ge­hoopt, wat soms waar­de­vol­ler is. ‘Die ver­schil­len zor­gen er­voor dat de ma­nier waar­op we zo’n stort aan­pak­ken, fors kan ver­schil­len.’

Trein mis­sen

Hoog­le­raar bi­o­che­mie Ser­ge Ta­ver­nier is en­thou­si­ast over de be­slis­sing van de Vlaam­se regering. ‘Het zo­ge­noem­de land­fill mi­ning is een sec­tor in nog vol­le ont­wik­ke­ling, maar het gaat de ko­men­de ja­ren gi­gan­tisch aan be­lang win­nen. Vlaan­de­ren mag die trein ni­ét mis­sen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.