Nie­mand is trots op spe­cu­la­tie­taks

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De spe­cu­la­tie­taks is gis­te­ren goed­ge­keurd, maar geen en­ke­le re­ge­rings­par­tij is er echt ge­luk­kig mee. Wie zijn beurs­ge­no­teer­de aan­de­len of af­ge­lei­de pro­duc­ten bin­nen de zes maan­den na aan­koop met winst van de hand doet, be­taalt in de toe­komst 33 pro­cent be­las­ting op die meer­waar­de. N-VA­mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overt­veldt had ‘als koe­le min­naar’ geen zin om nog veel woor­den vuil te ma­ken aan het laat­ste stuk­je tax shift. Open VLD tracht­te de voor­bije week zelfs nog om de spe­cu­la­tie­taks on­der­uit te ha­len. Ze we­zen rich­ting CD&V voor de­ze ‘draak van een be­las­ting’, maar ook CD&V loopt niet warm. Zij wil­den lie­ver een ech­te ver­mo­gens­winst­be­las­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.