De Block trapt op te­nen van art­sen

Mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken Mag­gie De Block riep gis­te­ren in on­ze krant art­sen tot de or­de die wei­ge­ren min­der­be­deel­de pa­ti­ën­ten en­kel het rem­geld aan te re­ke­nen. Daar kun­nen de art­sen niet om la­chen.

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De art­sen kun­nen niet la­chen met de uit­haal van mi­nis­ter Mag­gie De Block (Open VLD). Zij vindt dat huis­art­sen bij con­sul­ta­ties niet mo­gen wei­ge­ren min­der­be­deel­de pa­ti­ën­ten en­kel het rem­geld aan te re­ke­nen. Voor­al het Syn­di­caat van Vlaam­se Huis­art­sen (SVH) is zwaar op de te­nen ge­trapt. Het SVH is te­gen de ver­plich­te in­voe­ring van de der­de­be­ta­lers­re­ge­ling. Om­dat art­sen de pa­ti­ënt het best ken­nen, moe­ten zij zelf kun­nen be­slis­sen of ze het so­ci­aal ta­rief toe­pas­sen of niet, zegt de art­sen­bond. De Bel­gi­sche Ver­e­ni­ging van Art­sen­syn­di­ca­ten (BVAS) hoopt de mi­nis­ter nog te kun­nen over­tui­gen. De BVAS wil dat ou­de­re art­sen met een grote prak­tijk uit de re­ge­ling wor­den ge­la­ten. Vol­gens on­der­voor­zit­ter Marc Moens klopt het beeld ook niet dat veel art­sen wei­ge­ren het sys­teem toe te pas­sen. Ve­len re­ke­nen ook voor an­de­re pa­ti­ën­ten al­leen maar het rem­geld aan, klinkt het. Som­mi­gen la­ten uit so­ci­a­le over­we­gin­gen ook nu al oc­ca­si­o­neel het rem­geld val­len. De Block krijgt ove­ri­gens ook steun. Ca­ri­tas Vlaan­de­ren vindt dat de mi­nis­ter moet op­tre­den te­gen art­sen die het ver­min­derd ta­rief niet aan­re­ke­nen. ‘Ze moe­ten daar niet al­leen op wor­den aan­ge­spro­ken, de over­heid moet ook dur­ven maat­re­ge­len te ne­men’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.