Al die fris­dran­ken wor­den on­ge­loof­lijk ge­pro­moot, met al die mooie man­nen ...

U hebt wel veel kri­tiek ge­kre­gen. Ze­ker van spe­ci­a­lis­ten, die zeg­gen dat de taks niets zal op­le­ve­ren.

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

‘Som­mi­gen vin­den het te veel, an­de­ren te wei­nig. De spe­ci­a­lis­ten zeg­gen over fris­dran­ken dat de prijs min­stens tien à twin­tig pro­cent moet stij­gen, maar als ik de re­ac­tie nu al zie over 1 cent per blik­je ... De the­o­rie is mooi en het is goed dat die ex­per­ten be­staan, maar zij moe­ten geen ver­ant­woor­ding af­leg­gen en lig­gen niet on­der vuur in de kran­ten. Maar ze ko­men wel za­gen over hoe het in the­o­rie zou moe­ten.’

Maar zal de sui­ker­taks vol­gens u men­sen wel aan­zet­ten om min­der fris­drank te ko­pen?

‘Ik denk dat er toch een be­wust­wor­ding zal zijn. Ze­ker bij ma­ma’s en pa­pa’s die de in­ko­pen doen. Ze zul­len toch wel twee keer na­den­ken als je weet dat je he­le sui­ker­me­ta­bo­lis­me over­hoop wordt ge­haald. Dan zul je toch snel­ler eens wa­ter drin­ken.’

Eén cent ex­tra voor een blik­je is toch heel wei­nig ...

‘Het is een vorm van sen­si­bi­li­se­ring. Toen ik mijn schoon­ou­ders de eer­ste keer een fles olijfolie gaf, ke­ken die heel raar. Het wa­ren ech­te bo­te­re­ters, zelfs ge­zou­ten boter. Maar on­der­tus­sen zijn er toch al veel men­sen die met olijfolie ko­ken. Twin­tig jaar ge­le­den was dat niet van­zelf­spre­kend. Met fris­dran­ken zal dat ook ge­beu­ren.’

U wil ook de por­ties klei­ner ma­ken?

‘Ja. Geef een kind een grote fris­co en hij zal die op­eten. Maar geef hem een klei­ne fris­co en hij zal die ook op­eten.’

Kunt u pro­du­cen­ten ver­plich­ten por­ties klei­ner te ma­ken?

‘We kun­nen toch vra­gen om hier­in mee te gaan. De wil is er ook. Het is ook niet voor niets dat er lightpro­duc­ten zijn ge­ko­men en groe­ne co­la. Ook de pro­du­cen­ten zoe­ken naar min­der be­las­ten­de pro­duc­ten. Als je ziet wel­ke strijd er is met yog­hurt en plat­te kaas om het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.