KFC Perk schrapt scheids­rech­ter bij jeugd­wed­strij­den Straf­schop of niet:

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - DIE­TER DE BEUS EN CHRIS SNICK

Bij voet­bal­club KFC Perk zul je nie­mand nog tij­dens jeugd­wed­strij­den ho­ren vloe­ken op de scheids­rech­ter. Ze heb­ben hem na­me­lijk als eer­ste club van het land ge­schrapt. ‘De kin­de­ren be­le­ven meer ple­zier en ont­wik­ke­len in­tus­sen hun so­ci­a­le vaar­dig­he­den.’

De spreek­woor­de­lij­ke mos­terd komt uit Ne­der­land. Daar start­ten ze en­ke­le ja­ren ge­le­den met een proef­pro­ject bij zes- en ze­ven­ja­ri­gen in een twee­tal clubs. Om­dat ze merk­ten dat scheids­rech­ters in jeugd­reek­sen vaak het doel­wit

wa­ren van schel­den­de ou­ders. En om­dat ze de kin­de­ren meer spel­ple­zier wil­den ge­ven. ‘Het sloeg aan’, zegt Koen Adri­aan­se van de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Voet­bal­bond. ‘Dus breid­den we het sys­teem al uit naar ze­ven­hon­derd jeugd­ploe­gen.’ En nu is KFC Perk in VlaamsBra­bant de eer­ste die er­mee in ons land be­gint bij spe­lers on­der de tien jaar. ‘Niet om­dat we een pro­bleem heb­ben met de ou­ders’, zegt be­stuurs­lid Mi­chel Rob­be­rechts. ‘Wel om­dat ook wij wil­len dat de spe- le­rtjes zich voor­al amu­se­ren. Op die leef­tijd wil­len ze ge­woon te­gen een bal stam­pen met de vriend­jes. Het re­sul­taat is on­der­ge­schikt. Daar­om wor­den in die laag­ste reek­sen ook geen rang­schik­kin­gen bij­ge­hou­den. Laat ze dus ge­woon spe­len, in de puur­ste zin van het woord. Bij zwa­re fou­ten zal de coach wel in­grij­pen, maar of het nu bin­nen of bui­ten was, be­slis­sen ze zelf. Veel leu­ker en in­tus­sen scher­pen ze ook nog hun so­ci­a­le vaar­dig­he­den aan.’

Ou­ders op af­stand

Wat sport­psy­cho­loog Caro­li­ne Jan­nes van de UGent be­aamt. ‘Zon­der een scheids­rech­ter moe­ten ze met el­kaar spre­ken, sa­men con­flic­ten op­los­sen. Dat kun je al­leen maar aan­moe­di­gen.’ Het ini­ti­a­tief in Perk is een so­lo­ac­tie. Steun van de bond is er nog niet. Al is die wel nieuws­gie­rig. ‘Ik zal het in de ga­ten hou­den’, re­a­geert Marc Roo­sens van het Pro­vin­ci­aal Co­mi­té Bra­bant. ‘Slaat het aan, dan kun­nen we er mis­schien een project van ma­ken. Al heb ik mijn be­den­kin­gen. Voor­al dan langs de kant van de ou­ders. Nu al is het vaak moei­lijk om ze in toom te hou­den als er wel een scheids­rech­ter is. Wat zal dat ge­ven zon­der?’ In Ne­der­land von­den ze daar een op­los­sing voor. Bij ploe­gen zon­der scheids­rech­ter moe­ten de ou­ders 20 me­ter af­stand hou­den. ‘Geen slecht idee’, zegt Caro­li­ne Jan­nes. ‘Door af­stand te be­wa­ren kun­nen kin­de­ren zelf­stan­dig le­ren te be­slis­sen. Het is na­me­lijk niet de be­doe­ling dat wan­neer de scheids­rech­ter ver­dwijnt, de ou­ders gaan be­slis­sen.’

De spe­ler­tjes van KFC Perk zul­len hun mat­chen

voort­aan zon­der scheids­rech­ter spe­len.

Foto: Dirk Vertommen Foto: dvt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.