Fis­cus jaagt op spek­ta­kel­ma­ker Fran­co Dra­go­ne

Is het suc­ces­ver­haal van de man ach­ter de shows van Cir­que du So­leil te mooi om waar te zijn? Het ge­recht gaat Fran­co Dra­go­ne on­der­vra­gen na aan­wij­zi­gin­gen van frau­de en wit­was­prak­tij­ken. Ook in­tern rom­melt het bij het cir­cus-the­a­ter, na het plot­se ver­tre

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

Een me­ga­con­tract van an­der­half mil­jard eu­ro met Chi­na’s rijk­ste on­der­ne­mer voor de bouw van the­a­ter­ge­bou­wen, uit­ver­koch­te voor­stel­lin­gen over­al ter we­reld, 150 man per­so­neel in La Lou­vi­è­re. Kort­om: de we­reld ligt aan de voe­ten van cre­a­tie­ve dui­zend­poot Fran­co Dra­go­ne (63). Ook fi­nan­ci­eel is hij zor­ge­loos. Te zor­ge­loos, ver­moedt de He­ne­gouw­se fis­cus, die de Bel­gisch-Ita­li­aan­se re­gis­seur Dra­go­ne al ja­ren op de hie­len zit. Fi­nan­ci­ë­le speur­ders ver­moe­den frau­du­leu­ze con­struc­ties en groot­scha­li­ge wit­was­prak­tij­ken. On­der­zoek heeft im­mers uit­ge­we­zen dat de boek­hou­ding van Dra­go­ne een in­ge­wik­keld klu­wen is van ven­noot­schap­pen, post­bus­adres­sen op Cy­prus en Mad­ei­ra en ver­bor­gen re­ke­nin­gen in fis­ca­le pa­ra­dij­zen als de Brit­se Maag­den­ei­lan­den, Zwit­ser­land en Luxem­burg. Eind de­ze maand moet hij zich voor een uren­lang ver­hoor mel­den in de po­li­tie­bu­re­len. ‘De nor­maal­ste zaak van de we­reld’, zegt zijn ad­vo­ca­te Michèle Hirsch daar­over in La Li­b­re Belgique. Ook

in­tern

heeft Dra­go­ne kop­zor­gen. Vo­ri­ge week stap­te zijn CEO, ex-ban­kier Yves Dela­col­let­te, op. Het was Dela­col­let­te die de za­ke­lij­ke kant van de me­ga­deal met de Chi­ne­zen suc­ces­vol af­sloot. Hij kreeg des­tijds al de taak van Dra­go­ne om na eer­der arg­waan van de fis­cus het be­drijf te her­struc­tu­re­ren en er één groep met één boek­hou­ding en een dui­de­lij­ke be­stuurs­struc­tuur van te ma­ken. Iets waar de speur­ders dus niet van over­tuigd zijn.

Cir­que du So­leil-man Fran­co Dra­go­ne.

Foto: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.