DE RE­GIS­SEUR

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

Als tij­dens de eer­ste li­ve­s­how gis­ter­avond al­les vlek­ke­loos ver­liep, is dat gro­ten­deels te dan­ken aan re­gis­seur Ma­ry­se Van den Wyn­gaert en haar team. ‘Evi­dent is het niet, er moet over veel wor­den na­ge­dacht’, zegt ze. ‘El­ke week moet ie­mand er­uit, hoe gaan we dat aan­pak­ken? Voor welk de­cor gaan we? La­ten we de kan­di­da­tes en­kel K3lied­jes zin­gen? En kie­zen wij de lied­jes, of la­ten we de meis­jes dat zelf doen?’ Zon­der haar team zou Van den Wyn­gaert ner­gens staan. ‘De ke­ten is maar zo sterk als de zwak­ste scha­kel. Ik heb hen al­le­maal no­dig: de klank­man, de licht­man, de ca­me­ra­man­nen, de men­sen van de mon­ta­ge, ... ’ Al ja­ren draait ze in het we­reld­je mee: The Voi­ce, Idool, ... Tel­kens met één doel: ‘De kan­di­da­tes doen schit­te­ren op tv, daar draait het om.’ Maar soms wordt het te veel voor hen. ‘De kan­di­da­tes wil­len het al­le­maal zo on­ge­loof­lijk graag. Ze ge­ven zich voor 200 pro­cent, maar ze zijn nog zo jong, en wat we van hen vra­gen, is he­le­maal niet evi­dent. Soms ma­ken we de op­dracht een­vou­di­ger als de druk te groot wordt. We zijn geen boe­man­nen, hé.’

DE MEN­TAL COACH

De ra­der­tjes van de ge­o­lie­de ma­chi­ne ach­ter K3 zoekt K3 draai­en con­stant op vol­le toe­ren. En zon­der Aag­je Van­wal­leg­hem, de men­tal coach, zou­den de kan­di­da­tes vast ver­lo­ren lo­pen. Ja­wel, het is dé Aag­je Van­wal­leg­hem, de bes­te Bel­gi­sche turn­ster ooit, die elf jaar ge­le­den in de olym­pi­sche finale in Athe­ne stond. ‘De ma­kers van het pro­gram­ma heb­ben me ge­vraagd of ik wil­de mee­wer­ken’, ver­telt ze. ‘Om­dat ik goed be­grijp waar­mee de meis­jes wor­ste­len. Zo jong al voort­du­rend moe­ten pres­te­ren, de druk van de me­dia, ze zijn dat niet ge­woon. Ik ken die din­gen uit mijn turn­car­ri­è­re, en ben dus de eer­ste per­soon bij wie de kan­di­da­tes hun hart kun­nen luch­ten als het even niet meer gaat.’ De kan­di­da­tes kun­nen ook voor meer bij Van­wal­leg­hem te­recht. Ze zegt waar en wan­neer ze er­gens moe­ten zijn, waakt er­over dat ze op tijd zijn, en zorgt er­voor dat ze dan ook goed zijn voor­be­reid. ‘Het is erg in­tens’, zegt ze. ‘Ik ben er al bij van de au­di­ties, we heb­ben dus al heel veel tijd sa­men door­ge­bracht. Dan groei je erg naar el­kaar toe. Een van de meis­jes heeft mij al om 2 uur ’s nachts op­ge­beld met de vraag of ik haar pro­mo­film­pje wil­de be­kij­ken. Zul­ke din­gen ge­beu­ren heel vaak, maar ik doe het met ple­zier.’ Het wordt dus hard, de ko­men­de we­ken, tel­kens ze een kan­di­da­te naar huis zal zien ver­trek­ken. ‘Met som­mi­gen zou ik in het ech­te le­ven vrien­din­nen kun­nen wor­den’, geeft ze toe. ‘Ik ben er dus vrij ze­ker van dat ik zelf ook wel een traan ga la­ten.’

Foto: Frank Bahnmuller

Kan­di­da­tes (v.l.n.r.) Jin­dra, No­ra en Mart­he krij­gen veel steun van hun men­tal coach Aag­je Van­wal­leg­hem (bo­ven).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.