De ver­ge­ten vi­ta­mi­ne

Het pro­bleem vol­gens Ver­burgh

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Mil­joe­nen men­sen zijn te dik én on­der­voed. Het lijkt on­waar­schijn­lijk, maar het is wel de­ge­lijk zo. We pom­pen ons vol met le­ge ca­lo­rie­ën: kool­hy­dra­ten, vetten en ei­wit­ten, de zo­ge­naam­de ma­cro­nu­tri­ën­ten. Die ge­ven ons ener­gie, maar dat vol­staat niet. We heb­ben ook nood aan mi­cro­nu­tri­ën­ten. Veel men­sen heb

ben daar een te­kort aan. Op kor­te ter­mijn maakt dat ons moe, prik­kel­baar en ver­strooid. Op lan­ge ter­mijn ver­hoogt dat het ri­si­co op ern­sti­ge ziek­tes. Eén voor­beeld van zo’n te­kort is K, een re­la­tief on­be­ken­de maar be­lang­rij­ke vi­ta­mi­ne. niet al­leen min­der fris­drank en snoep eten, maar ook min­der brood, pas­ta, rijst en aard­ap­pe­len.

‘Ad­vies van één man is ge­vaar­lijk’

‘Het ver­band tus­sen wat je eet en hoe ge­zond je bent, is enorm com­plex’, waar­schuwt dok­ter Frans Go­vaerts van art­sen­koe­pel Do­mus Me­di­ca. ‘Er is een mas­sa aan ge­ge­vens be­schik­baar en daar de bes­te ad­vie­zen uit­ha­len, lijkt me on­mo­ge­lijk voor één per­soon.’ Go­vaerts staat daar­om erg scep­tisch te­gen­over de tips van Ver­burgh. Hij wijst er bij­voor­beeld op

dat er in zie­ken­hui­zen maar wei­nig men­sen bin­nen­ge­bracht wor­den met een ziek­te als ge­volg van een te­kort aan vi­ta­mi­ne K. En kool­hy­dra­ten zijn een be­lang­rij­ke vorm van ener­gie. Meer dan de helft van on­ze to­ta­le ener­gie­be­hoef­te moet uit kool­hy­dra­ten ko­men, zegt de Ho­ge Ge­zond­heids­raad. Aard­ap­pe­len en brood aan de kant schui­ven kan dus niet zo­maar.

Foto: blg

Kris Ver­burgh.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.