MAAR TOCH WEER DE DRIE PUN­TEN

Nieuw FIFA-schan­daal: ‘Duits­land kreeg WK 2006 door om­ko­ping’

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Der Spie­gel ver­oor­zaak­te gis­te­ren een schok­golf door­heen het Duit­se voet­bal. Het in­vloed­rij­ke week­blad be­richt­te dat een Duits or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té, on­der lei­ding van Franz Bec­ken­bau­er, vijf­tien jaar ge­le­den het WK 2006 met zwart geld bin­nen­haal­de. Dat geld – 6,7 mil­joen eu­ro, ter be­schik­king ge­steld door de in­mid­dels over­le­den Adi­das-top­man (en Standard-top­man) Robert Louis-Drey­fus – zou heb­ben ge­diend om vier Azi­a­ti­sche le­den van de FIFA om te ko­pen. Duits­land kreeg in 2000 het WK toe­ge­we­zen, het ver­sloeg toen con­cur­rent Zuid-Afri­ka met twaalf te­gen elf stem­men. Vol­gens Der Spie­gel moet Bec­ken­bau­er van al­les op de hoog­te ge­weest zijn en het­zelf­de geldt voor Wolf­gang Niers­bach, de hui­di­ge voor­zit­ter van de Duit­se voet­bal­bond. Aan­ge­zien het geld van het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té la­ter via de FIFA aan Drey­fus zou zijn te­rug­be­taald, komt ook de FIFA weer on­der vuur te lig­gen. Die liet wel we­ten dat het de­ze zaak zal on­der­zoe­ken. Gis­te­ren liet de En­gel­se voet­bal­bond ove­ri­gens we­ten dat het haar steun aan de ge­schors­te FIFA-voor­zit­ters­kan­di­daat Mi­chel Pla­ti­ni op­zegt, zo­lang er on­der­zoek naar hem loopt. De even­eens ge­schors­te FIFA-voor­zit­ter Sepp Blat­ter gaf in een ra­dio-in­ter­view ‘uit­leg’ bij de ver­dach­te be­ta­ling aan Pla­ti­ni: ‘We had­den een ak­koord en dat heb ik na­ge­leefd. Meer details mag ik niet ge­ven, maar er was niets il­le­gaal aan.’

Foto: rtr

Sepp Blat­ter en Franz Bec­ken­bau­er.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.